ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel:+<4021)209.60.00


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 01.02.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Neculai Onțanu- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna Cândea Muntean Nicoleta - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier Albani Laura Maria - Președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri din totalul de 27 de consilieri în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Iliescu Cătălin Lucian și Chirică Petre. Domnul consilier Melciu Florin a participat la lucrările ședinței și a votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu punctul numărul 8. Domnul consilier Chirică Petre, prin cererea cu nr. 87/01.02.2012 înregistrată la Cabinet Secretar, își exprimă votul ,.pentru” cu privire la punctele nr. 1-9 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 2.

Domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian și-au exprimat votul deschis, prin ridicare de mână, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Prin Nota înregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 85/31.01.2012 Executivul a retras proiectul cu numărul 5 de pe ordinea de zi.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.01.2012.

2.    Proiect de hotărâre privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local Sector 2 în anul 2007.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind acceptul de înființare al unor consorții școlare care cuprind unități de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obținute prin proiectul ..Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerințelor de Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala si Securitatea Informației in cadrul Politiei Locale Sector 2 București”, cod SMIS 7840, in cadrul programului Operațional Dezvoltarea Capacitatii Administrative către Politia Locala Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Este supusă la vot ordinea de zi cu Nota Primarului Sectorului 2, aprobată de către consilierii locali cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Doamna consilier Albani Laura Maria, președinte de ședință: Suntem 24 consilieri prezenți, domnul consilier Chirică a avut un accident și este internat în spital! Vă supun la vot ordinea de zi, ținând cont de faptul că proiectul cu numărul 5 de pe ordinea de zi a fost retras prin Nota Primarului Sectorului 2 înregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 85/31.01.2012.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Primar, proiectul cu numărul 5 pe ordinea de zi mi se părea un proiect bun. Aș dori să știu de ce l-ați retras!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Trebuie făcute niște demersuri premergătoare acestui proiect! Ar presupune ca noi să refacem casele unor proprietari, pe banii primăriei, și după ce terminăm lucrările să acționăm proprietarii în instanță pentru recuperarea sumelor investite! Vă dați seama ce înseamnă acest proces! Sunt anumite case de care proprietarii nu mai au grijă. Legea permite autorității să reabiliteze respectivele clădiri și apoi să pună sechestru pe cartea funciară pentru a recupera banii investiți!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Aș dori să știu. dacă un proprietar își reface fațada, i se reduce și lui impozitul?

Domnul Primar Neculai Onțanu: Dacă își reface fațada pe baza unui proiect tehnic ce presupune și termoizolarea apartamentului respectiv atunci se încadrează în prevederile proiectului de scutire a impozitului pe o perioadă de 7 ani.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Având în vedere cuantumul impozitului anual pentru un apartament aș spune că aceste scutiri sunt chiar simbolice!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Nu sunt deloc simbolice! Este un ajutor, câțiva ani de zile nu mai plătește impozitul pe clădire! Dacă pentru un apartament de 3 camere plătește 120 sau 130 de lei atunci scutirea reprezintă aproape 900 de lei, iar reabilitarea termică ajunge undeva în jur de 2000 de lei. Suma maximă admisă este de 55 de euro pe metrul pătrat, iar Primăria Sector 2 realizează lucrările de reabilitare cu circa 70 - 75% din cei 55 de euro prevăzuți!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Blocul meu este înscris în programul de reabilitare termică din luna mai 2008. Anul acesta m-am uitat în buget și se termină 2012 în ceea ce privește listele de reabilitare termică.

Este prezentat primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului — verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.01.2012.

Consilierii locali aprobă procesul-verbal cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0-ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local Sector 2 în anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind acceptul de înființare al unor consorții școlare care cuprind unități de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor a fost retras de pe ordinea de zi prin Nota Primarului Sectorului 2 înregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 85/31.01.2012.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii in folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obținute prin proiectul ,, Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Piscurilor si al Cerințelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaționala si Securitatea Informației in cadrul Politiei Locale Sector 2 București ”, cod SMIS 7840, in cadrul programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative către Politia Locala Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 8 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Am studiat bugetul și am vorbit și cu domnul director Lemnaru, avem un deficit de 244.725 mii lei. Pentru domnul Lemnaru aș avea o întrebare legată de suma de 76.059 mii lei (întreținere parcuri / zone verzi). Mai sunt 30.000 lei pentru culte religioase prin transfer! în fiecare an dăm foarte mulți bani către culte, vreau să avem și o explicație!

Domnul Director Cristian Lemnaru, Administrația Domeniului Public Sector 2: Capitolul din buget cuprinde absolut toate cheltuielile, inclusiv transporturi, salarii și investiții.

Domnul Primar Neculai Onțanu: Este o întrebare normală! Mergem pe bugetul de anul trecut! Am mers doar pe strictul necesar, consolidări, etc.

Domnul consilier Georgescu Ioan: în anul 2009, la capitolul „culte religioase" am aprobat 16.000.000 lei, ulterior s-a suplimentat și am ajuns la o sumă cu 7 milioane mai mare! în 2010 am aprobat în buget 19.000.000, s-a suplimentat și am ajuns la o sumă mai mare cu 5 milioane. Anul trecut am aprobat 15 milioane și am ajuns la o sumă de aproape 30 de milioane! Anul acesta avem o sumă de 30.000.000. întreb, această sumă se va mai suplimenta și ea? Totodată, aș mai vrea să știu câți bani am dat noi pentru Catedrala Neamului în anii 2009 și 2010!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Pentru Catedrală am dat 10.000.000 de lei!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Consider că puteam face multe alte lucruri bune cu acești bani! Departe de mine de a crede că nu trebuie să investim bani și în biserici, însă nu e firesc să facem asta pe perioadă de criză! Anul acesta, și la anul dacă va mai fi criză, putem folosi acești bani în cu totul alte scopuri, mult mai benefice, mai în avantajul societății!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Luați drept exemplu biserica Sfântul Pantelimon care a ars și trebuie consolidată!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Am înțeles că biserica este asigurată!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Da, așa este, era asigurată! însă au încasat de la asigurător doar 50.000 de lei!

Doamna consilier Mioara Șufer: Domnule consilier, la biserica Sf. Ion, pe lângă biserică se construiește o cantină socială precum și locuri de adăpost pentru oamenii străzii!

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Acestea sunt niște lucruri extraordinare!

Domnul Primar Neculai Onțanu: La biserica Sfântul Pantelimon se construiește și un centru pentru îngrijiri paleative, pentru persoanele aflate în faza terminală de cancer! Pentru aceste lucruri alocăm acești bani!

Doamna consilier Elena Mihai: Eu vă propun să gândiți altfel: dacă am fi făcut aceste lucruri prin direcția de asistență socială ne-ar fi costat mult mai mult. Până la urmă, construirea acestor adăposturi tot pe noi ne ajută pentru că investim acum dar ulterior nu mai trebuie să suportăm și alte costuri de întreținere!

Doamna consilier Alexandre Fontoura: Domnule Primar, dacă tot am discutat de spații de recreare și spații verzi, vă rog să luați toate măsurile pentru repararea țarcului pentru câini din parcul Grădina Icoanei. Este periculos atât pentru oameni cât și pentru animale! Vă mulțumesc!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Se va rezolva!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Am identificat o altă problemă la proiectul de buget! Când s-a votat consolidarea clădirii din șos. Mihai Bravu nr. 141 am ridicat problema costurilor mult prea mari. Pentru o suprafață desfășurată de 270 de metri pătrați, în studiul de fezabilitate era trecută suma de 560.000 de euro, adică veneau cam 2000 de euro pe metrul pătrat! Acum, pe fișa din buget am găsit contractarea lucrării pentru clădirea mai sus menționată, unde este prevăzută o sumă de 400 și ceva de mii de euro, adică circa 1500 -1600 de euro pe metrul pătrat! Suma mi se pare exagerată!

Domnul consilier Tălmăcean Cătălin Edmond: Domnule Georgescu, dar acum câțiva ani, când cheltuiați dumneavoastră, erați cumva în altă barcă? Când erați un director, nu vreau să spun unde, deodată v-ați schimbat fundamental, acum, Executivul nu mai are dreptate! Vă rog să vă interesați la departamentele care au lucrat pentru întocmirea bugetului pentru a fi în cunoștință de cauză!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Domnul consilier Georgescu, în calitate de consilier are dreptul să pună toate întrebările!

Doamna consilier Albani Laura Maria, președinte de ședință: Vă rog să votați!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 2- NU, l- ABȚ, din care au votat PENTRU domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, ÎMPOTRIVA domnul consilier local Georgescu Ioan, respectiv ABȚINERE domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Anexa nr. I a fost supusă la vot și a fost aprobată de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, I- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Anexa nr. 2 a fost supusă la vot și a fost aprobată de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Domnul Primar Neculai Onțanu: In încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi, în Consiliul Local Sector 2 au fost aprobate cu imensa majoritate toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv proiectul privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012!

SAPL-PVSCLS2/T A I

7