Hotărârea nr. 99/2012

Hotararea nr. 99 - privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIV - a

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigii lor nr 11-13, Tel: +-(4021 >209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu! public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 Etapa a XIV - a

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, eu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 08.1 1.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Consiliul Genera! al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public a! Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 - Etapa a XIV - a;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 77768/31.10.2012 al Subcomisiei speciale de Inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aliate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2. înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.201 1;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în;

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, eu modificările și completările ulterioare:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/17.12.2010 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011 privind constituirea Subcomisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

In temeiul ari. 45 alin. (!) coroborai cu art. 81 alin. (2) Ut. f) precum și art. 119 respectiv 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Sc aprobă inventarierea imobilelor menționate în anexa la prezenta hotărâre, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.2. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului să efectueze demersurile necesare înscrierii acestor bunuri în evidențele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. republicată.

Art.3. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi însușită.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5.    (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.