Hotărârea nr. 98/2012

Hotararea nr. 98 - privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021 >209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, eu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 08.1 1.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 72633/08.10.2012 precum și Nota de fundamentare nr. 72634/08.10.2012 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 72891/08.10.2012 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2. serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 74053/22.10.2012 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 77336/30.10.2012 al Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială. Sănătate. Familie, Apărarea Drepturilor Copilului. Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația eu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea voluntariatului nr. 195/2001. republicată;

-    Legea asistenței sociale nr. 292/201 1:

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, eu modificările și completările ulterioare:

-    Legea educației naționale nr.1/201 L cu modificările și completările ulterioare:

-    Legea nr. 1 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale:

-    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:

-    art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1317/2005 privind sprijinirea activităților de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serv iciile sociale, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003:

In temeiul art. 45 alin. (1) ș/ art. 81 al in. (2) lit. n) clin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă ''Contractul cadru de voluntariat" prevăzut în anexa nr. 1 și “Certificatul de voluntar “prevăzut in anexa nr. 2.

Art.2. (1) Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să încheie contractele de voluntariat si sa elibereze certificate nominale dc voluntar pentru voluntarii care isi desfasoara activitatea in cadrul Direcției Generale dc Asistenta Sociala si și Protecția Copilului Sector 2.

(2)    Pentru perioada încheierii contractului de voluntariat, pe lângă facilitățile cuprinse in “Contractul cadru dc voluntariat", voluntarilor li se acordă scutiri la plata impozitelor și taxelor locale, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

(3)    Scutirile de plată se acordă de către Primarul Sectorului 2 la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 care confirmă că au fost respectate obligațiile ce revin voluntarului în baza contractului de voluntariat.

(4)    Scutirile de plată se acordă pentru anul fiscal următor celui în care voluntarul și-a desfășurat activitatea cel puțin 12 luni. conform contractului de voluntariat.

(5)    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va comunica Direcției Venituri Buget Local Sector 2. situația voluntarilor în vederea luării în evidență, situația contractelor încetate, precum și situația contractelor reziliate.

Art.3. (I) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 6 Iile și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Olîeial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Pucureș/i in .ședința extraordinară din data de OS II 2012 cu respectarea prevederilor ari •/” din Legea nr. 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.