Hotărârea nr. 97/2012

Hotararea nr. 97 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


I! O TĂ RARE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Loca! al Sectorului 2 in consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stal

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 08.1 1.2012:

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 in consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 77320/30.10.2012 al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Raportul Comisiei de învățământ. Cultură. Sport. Culte. Minorități. Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Amendamentul formulat de către doamna consilier local Șufer Mioara, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței:

-    Decizia nr. 2523/31.08.2012 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București:

-    Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București - Sector 2 înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 77349 din data de 30.10.2012:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 96 alin. (2) lit. a) c) din Legea Lducației Naționale nr. 1/201 1. cu modificările și completările ulterioare:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/19.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/19.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/03.07.2012 privind validarea mandatelor dc consilieri locali:

In temeiul art. 45 ci/in. (I) coroborat cu art. 8/ alin. (2) Iii. j) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art.l Pe data prezentei, persoanele nominalizate în anexa ce face parte integrantă prezenta hotărâre, sunt desemnate ea reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului î consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul Municipiului București.

din în

2 al


cu


Art.2 Cu aceeași dată. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 89/200S modificările și completările ulterioare. își încetează aplicabilitatea.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate lî consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.i din •tarile


Prezenta Hotărâre a fost adoptată dc Consiliul tocat al Sa larului 2 al Municipiului Hucurești in ședința extraordinari dala de 08.11.2012 cii respectarea prevederilor am 4 din legea nr 215 2001. republicata, cu modificările șt comple ulterioare.