Hotărârea nr. 96/2012

Hotararea nr. 96 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând;

-    Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel. pentru ca domnul consilier local Soare Cezar Radu sa lîe desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței;

-    Raportul de specialitate nr. 66663/19.09.2012 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul art. 33 alin. (l) coroborat eu art. 45 alin. (2) art. 47 și art. 81 alin. (2) ht. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. începând cu data dc 08.1 1.2012 domnul Soare Cezar Radu. consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, sc alege președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art.2. Cu aceiași dală. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 62/03.07.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiu ui București.Hotărârea nr. 96 București, 08.11.2012

al Municipiului Pucurești in șed 215 2001. repuhlicata. cu modi/icăm


in (a e și


Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul l.oeal al Sectorului 2 extraordinară din data de 08 II 2012 cu respectarea prevederilor ari 4 din l.egca nr. completările ulterioare