Hotărârea nr. 95/2012

Hotararea nr. 95 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigii lor nr 11-13, Tel: +(4021 >209 60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 63198/565 din 06.09.2012 și 68327/604 din 24.09.2012 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul Comisiei de Urbanism. Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în anexele nr. 1-3 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în Anexele 1 - 3 la prezentul proiect de hotărâre;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/201 1 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea leritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

-    art. 32 și art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) ht. i) din Legea nr. 215/2601 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu și Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 1 1 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în Anexele nr. 1-3 reprezintă regulament de urbanism și dau dreptul la construire numai în baza unei autorizații de construire eliberată conform legislației în vigoare.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor fizice interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE r
VIZAT
Spre neschlmbar»,

SECRETAR,

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

Nr. raport de informare și consultare

public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 49 CA 4/1 1 din 19.04.2012

Extindere și supraetajare imobil de locuit - P+3E

Bd. Basarabia nr. 66

193.00

58908 / 549 22.08.2012

2.

AU nr. 63 CA 5/9 din 16.05.2012

Balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație -prestări servicii medicale-cabinet stomatologic

Bd. Chișinău nr. 15, bl. A4. sc. 1. ap. 1, parter

-

64136/ 568 11.09.2012

3.

AUnr. 69 CA 5/16 din 16.05.2012

Imobil de locuit -S+P+lE+2Er

Str. Paroșeni nr. 14A

126.00

64137/569

11.09.2012

4.

AU nr. 75 CA 6/6 din 31.05.2012

Imobil de locuit -P+1E+M

Str. Bujorul Alb nr. 96A

173,00

61307/ 562 31.08.20121

5.

AU nr. 79 CA 6/10 din 31.05.2012

Imobil de locuit -P+1E+M

Șos. Andronache nr. 179

195,00

204,57

63200 / 566 06.09.2012

6.

AU nr. 90 CA 8/1 din 18.09.2012

Supraetajare locuință — P+1E

Str. Calimachi nr. 53

130.00

127,26

68323 /601 24.09.2012

7.

AU nr. 97 CA 8/8 din 18.09.2012

Imobil de locuit -S+P+3E

Str. 11ispania nr. 22-24

322,49

68324 / 602 24.09.2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
VIZAT

Spre neschlmbar*,

SECRETAR,

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5

•    î

1.

AU nr. 42 CA 4/4 din 19.04.2012

Parcare supraetajată -72 locuri

Șos. Pantelimon nr. 283

530.00

64139 11.09

/ 570 .2012

NOTĂ:

1. Imobilul situat în intravilanul municipiului București în suprafață de 53().()mp. adiacent blocului nr. 12 din șos. Pantelimon nr. 283 respectiv blocul nr. 38 din Șos. Eundeni nr. I, este domeniul public ui Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1449/162 ..P" din 19.09.2011 în prezent amenajat ca parcare auto de către A.D.P. Sector 2. La faza de autorizare se va prezenta documentație topografică cu determinarea exactă a suprafeței ce se va concesiona/închiria conform legislației - cca. 215. lOmp.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

\t\-ZKT

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU sPre neschlmbar«,
PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT SECRETAR, AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE DIN CARE SE REZERVĂ TEREN ÎN VEDEREA
CEDĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC CU DESPĂGUBIRI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)/ cedată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 33 CA 3/7 din 22.03.2012

Locuință unifamilială -P+2E

Str. Lanternei nr. 155

500.00

157.45

58909 / 550 22.08.2012    ș

2.

AU nr. 34 CA 3/8 din 22.03.2012

Locuință unifamilială -

P+2E

Str. Lanternei nr. 157

500,71

141,52

58910 / 551    J

22.08.2012    ;

J.

AU nr. 74 CA 6/5 din 31.05.2012

PUD modificator - Reconformare și supraetajare clinică medicală S+P+5E și S+P+2E

Str. Fântânica nr. 22A-24

1064,67

192,75

68325 /603    ;

24.09.2012    j

NOTĂ:

1 Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 500.00mp este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 734/28"L" din 29.02.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lotul în suprafață de 157,45mp afectat de realizarea arterei nou propusă prin PUZ Sector 2 de-a lungul căii ferate București -Constanța ce va avea un profil transversal de 20.Om compus din carosabil l4.0m și trotuare de 3.Om flecare urmând a se prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația conform încheierii de autentificare nr. 3315 din 10.08.2012 de cedare cu despăgubiri a lotului respectiv către domeniul public -157,45mp din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

2.    Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 500.71 mp este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 698/25”L" din 21.02.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lotul în suprafață de 141,520mp afectat de realizarea arterei nou propusă prin PUZ Sector 2 de-a lungul căii ferate București -Constanța ce va avea un profil transversal de 20.Om compus din carosabil l4.0m și trotuare de 3.Om flecare urmând a se prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația conform încheierii de autentificare nr. nr. 3316 din 10.08.2012 de cedare cu despăgubiri a lotului respectiv către domeniul public -I41.52mp din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

3.    Imobilul situat în intrav ilanul Municipiului București format din teren în suprafață totală de IO64,67mp (994.03 din măsurători cadastrale) și clădiri parter, este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 788/33"F"din 14.03.2012. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lotul în suprafață de 192,75mp rezervat pentru supralărgirea str. Fântânica ce va avea un profil transversal de 21,50m dezvoltat cu menținerea bordurii numerelor impare afectând către interior parcela în discuție pe un segment de 7,5m urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația conform încheierii de autentificare nr. 4089 din 21.09.2012 de cedare cu despăgubiri a lotului respectiv către domeniul public -192.75mp din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate in cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect a! aplicării legilor de retrocedare.


ROMANIAMunicipiul București

DIRECȚIA URBANISM ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.I.U.

Nr. 63198 / 565 din 06.09.2012 68327/604 din 24.09.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

Hotărârea nr. 24/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat “Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

Hotărârea nr. 25/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat reactualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”.

Urmare activității Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2, următoarele Planuri Urbanistice de Detaliu au primit aviz favorabil condiționat de respectarea normelor sanitare, de protecția mediului și de coabitare cu vecinătățile, prescrise de legislația în vigoare:

1.    P.U.D. - Bd. Basarabia nr. nr. 66 - sector 2, București

Extindere și supraetajare imobil de locuit - P+3E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 193,0mp este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 666/60 „B” din 10.02.2012. Se avizează extinderea spre stradă și supraetajarea imobilului de locuit existent - parter rezultând imobil cu aceeași destinație și regim de înălțime P+3E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.70%; C.U.T.= max. 2,5; regim de înălțime H = max. 16,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

2.    P.U.D. - Bd. Chișinău nr. 15, bl. A4, sc. 1, ap. 1, parter - sector 2, București

Balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație - prestări servicii medicale - cabinet stomatologic

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 1 situat la parterul blocului nr. A4, sc. 1, compus din 4 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 82,34mp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului în suprafață de 14,15mp este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 720/97 “C” din 29.02.2012. Se avizează reactualizarea soluției urbanistice avizată anterior cu AU nr. 163 CA 14/19 din 15.09.2009 și aprobată prin H.C.L.S. 2 nr. 143/30.09.2009, anexa 9, poziția 1 privind executarea unui balcon cu copertină cu acces direct din exterior și schimbarea destinației apartamentului în prestări servicii medicale - cabinet stomatologic, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = -; C.U.T.= -; regim de înălțime H = -. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

3.    P.U.D. - Str. Paroșeni nr. 14 A - sector 2, București

Imobil de locuit -S+P+lE+2Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 126,00mp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 806/95 ”P”din 25.05.2011. Se avizează edificarea unui imobil de locuit cu regim de înălțime S+P+lE+2Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.= max. 1,62; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

4.    P.U.D. - Str. Bujorul Alb nr. nr. 96 A - sector 2, București

Imobil de locuit - P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 173,0mp este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1134/90 „B” din 10.05.2012. Se avizează extinderea unui nou imobil de locuit având regim de înălțime P+1E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T.= max. 1,62; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

5.    P.U.D. - Șos. Andronache nr. 179 - sector 2, București

Imobil de locuit - P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 195,0mp (204,57 mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1147/54”A” din 25.07.2011. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime P+1E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.50%; C.U.T.propus= max. 1,35; C.U.T.admis=2,5; regim de înălțime H = max. 1 l,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3a”.

6.    P.U.D. - Strada Calimachi nr. 53 - sector 2, București

Supraetajare locuință - P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcția existentă în suprafață totală de 130,0mp (127,26mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 954/127 ”C” din 05.04.2012. Se avizează reconformarea și supraetajarea locuinței existentă parter rezultând regim de înălțime P+1E cu aceeași destinație, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.45%; C.U.T. = max. 1,3; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

7.    P.U.D. - Strada Hispania nr. 22-24 - sector 2, București

Imobil de locuit - S+P+3E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 322,49mp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1381/34 „H” din 03.07.2012. Se avizează edificarea unui imobil de locuit, având regim de înălțime S+P+3E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.65%; C.U.T. = max.2,5; regim de înălțime H = max. 15,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3a”.

8. P.U.D. modificator - Strada Fântânica nr. 22A-24 - sector 2, București

Reconformare și supraetajare clinică medicală - S+P+5E și S+P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în suprafață totală de 1064,67mp (994,03 din măsurători cadastrale) și clădiri parter, este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 788/33”F”din 14.03.2012. Se avizează modificarea soluției de urbanism avizată anterior cu AU nr. 77 CA 8/1 din 28.07.2011, aprobată prin H.C.L.S. 2 nr. 101/30.09.2011, anexa 1, poziția nr. 11 (autorizată cu AC nr. 14/2 „F” din 19.01.2012 pe limita posterioară, dreaptă și stângă) privind reconformarea și supraetajarea corpului de clădire S+P+2E - autorizat în primă etapă rezultând clădire cu aceeași destinație de clinică medicală și regim de înălțime S+P+5E. în etapa a doua se va executa spre limita față clădire cu regim de înălțime P+2E, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. aprobat anterior = P.O.T. propus = max.60%; C.U.T.aprobat = C.U.T.propus = max.3; regim de înălțime H.aprobat anterior = 15,Om; H propus = max. 20,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2b”.

9.    P.U.D. - Str. Lanternei nr. 155, sector 2, București -

Locuință unifamilială - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 500,00mp (501,96mp din măsurători cadastrale este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 734 / 28”L” din 29.02.2012. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.= max.45%; C.U.T. admis =max. 1,62; regim de înălțime Hcomișă et. 2 = max,10,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

10.    P.U.D. - Str. Lanternei nr. 157, sector 2, București -

Locuință unifamilială - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 500,71 mp (500,73mp din măsurători cadastrale este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 698 / 25”L” din 21.02.2012. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.= max.45%; C.U.T. admis =max. 1,62; regim de înălțime Hcomișă et. 2 = max.l0,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

11. P.U.D. - Șos. Pantelimon nr. 283 - sector 2, București Parcare supraetajată - 72 locuri

Imobilul situat în intravilanul municipiului București în suprafață de 530,Omp, adiacent blocului nr. 12 din șos. Pantelimon nr. 283 respectiv blocul nr. 38 din Șos. Fundeni nr. 1, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1449/162 „P” din 19.09.2011 în prezent amenajat ca parcare auto de către A.D.P. Sector 2. La faza de autorizare se va prezenta documentație topografică cu determinarea exactă a suprafeței ce se va concesiona/închiria conform legislației - cca. 215,1 Omp. Se avizează edificarea unei parcări multietajate - 72 de locuri, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = -; C.U.T. = -; regim de înălțime H = max. 15,Om . Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății. încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L4a”.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare Planurile Urbanistice de Detaliu prezentate.

întocmit: ing. Alexandra Lazăr / 2 ex.
3