Hotărârea nr. 92/2012

Hotararea nr. 92 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: 4021)209 60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Ll.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru

Direcția Venituri Buget Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 66270/18.09.2012 întocmit de Directorul Direcției Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 66910/20.09.2012 întocmită de Directorul Direcției Venituri Buget Local Sector 2. serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1649613/12.09.2012; Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 284/2010 privind Legea cadru a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 1 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției, cu modificările si completările ulterioare;

-    O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 128/24.05.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și R.O.F.- ul pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificările si completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Anexele nr. 1-3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2 se modifică potrivit anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 43 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Venituri Buget Local Sector 2 va Li de 1 18. din care 10 posturi de conducere și 108 posturi de execuție.

Art.2 Celelalte prevederi ale It.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2 rămân aplicabile.

Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.