Hotărârea nr. 91/2012

Hotararea nr. 91 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2”

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: (4021)209 60 00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând,, Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2 ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând ,, Lucrări de intervenție pentru J 7 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 65102/13.09.2012 întocmită de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 12.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, constituit prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Avînd în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Sc aprobă indicatorii tehnico - economici pentru un număr de 17 obiective de investiții privind Lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului București", conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, având o valoare totală de 33,369.819 mii lei. tară TVA din care C+M - 24.252.970 mii lei, tară TVA.

(2)    Se aprobă devizele generale pentru obiectivele de investiții ,,Lucrări de intervenție la unități de învățământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului București", conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

(3)    Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 121 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1 ) Lucrările pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

(2)    Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea prevederilor ari 4~ din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.