Hotărârea nr. 90/2012

Hotararea nr. 90 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 66593/19.09.2012 întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice:

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013 conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și din Direcția de Evidență Persoane Sector 2, conform anexei nr. 1.1.

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei nr. 1.2.

Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform anexei nr. 1.3.

Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală Sector 2, conform anexei nr. 1.4.

Art.6. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4 lac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Planul de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013 poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea Agenției Naționale a Luncționarilor Publici.

Art.8. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.