Hotărârea nr. 9/2012

Hotararea nr. 9 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului București situat în București, șos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului București situat în București, șos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 944/09.01.2012 al Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 932/09.01.2012 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Comerț, Investiții. Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 339 din 29 aprilie 1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2006 privind reorganizarea activității Centrului Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane “Gavroche” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) precum și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Articolul 1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului București situat în București, șos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare, se modifică și va avea următorul cuprins:

,Art. 1 alin. (3) - Se aproba realizarea „pieței agroalimentare" pe baza unui contract de concesiune prin aplicarea procedurii de licitație publică. "

Art.II. Articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.5. Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 3 să întocmească Raportul de evaluare, Studiul de Fezabilitate, Caietul de sarcini incluzând redevența minimă anuală și modelul Contractului - cadru de concesiune, urmând să fie supuse ulterior aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București. ”

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 77/2011 rămân aplicabile.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.