Hotărârea nr. 89/2012

Hotararea nr. 89 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)

ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2


WWW ps.

HOTĂRARE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei);

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) și alin.(4) lit. b). ale art.45 alin.(2). art.63 lin.(l)lit. c) și alin.(4) lit. c). precum și ale art.115 alin.(l) lit. b), alin.(3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 68925/25.09.2012 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Focal al Sectorului 2 al Municipiului București;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea unor investiții a căror documentații tehnico-economicc au fost aprobate prin:

>    Hotărârea Consiliului Focal Sector 2 nr. 163/13.12.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-cconomici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

>    Hotărârea Consiliului Focal Sector 2 nr. 44/31.03.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnieo-eeonomici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

>    Hotărârea Consiliului Focal Sector 2 nr. 61/02.06.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnieo-eeonomici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

în conformitate cu I I.C.G.M.B. nr. 313/20.1 1.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

In temeiul dispozițiilor ort. 45 alin (2), ort. 63 alin. (I) lit. c), ort. 63 alin. (4) lit. c) și ort. 81 olin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cit modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Focal Sector 2 nr. nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Focal al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei) se modifică și se completează, după cum urmează:

"Art. 1 - (1) Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile de la Banca Europeană de Investiții (BEI). în valoare de 60.000.000 euro (sau echivalent în lei), cu o perioadă de maturitate de până la 20 de ani și o perioadă de grație de până Ia 4 ani.

(2) Se aproba garantarea obligațiilor născute în legătura cu acesta finanțare rambursabila incluzând principalul, dobânzile, comisioanele si orice alte costuri rezultate în legătura cu împrumutul. Garantarea se va face din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București identificate conform legii, astfel cum va fi detaliat in acordul de garantare”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. nr. 94/201 1 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei) rămân aplicabile.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.

5