Hotărârea nr. 87/2012

Hotararea nr. 87 - privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: -(4021)209 60 00


HOTĂRARE

privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană;

Analizând:

-    Nota de Fundamentare nr. 2910/17.09.2012 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public dc interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 68544/24.09.2012 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 68547/24.09.2012 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

-    Art. 17 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 50/2012 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 2 al Municipiului București;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană de la 7 lei/zi de copil la 10 lei/zi de copil pentru elevii ce urmează cursurile școlilor speciale care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ special din Sectorul 2, aliate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art.2. Diferența alocației zilnice de hrană, respectiv 3 lei/zi de copil va fi suportată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de ('ansilini l.ocul al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr 215 2001, republicata, cu modificările și completă/ ile ulterioare