Hotărârea nr. 86/2012

Hotararea nr. 86 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Branşament apă – canal” pentru sediul administrativ din Şos. Pantelimon nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:-‘-(4021)209.60.00!


II O TĂ RARE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Branșament apă — canal" pentru sediul administrativ din Șos. Pantelimon nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Branșament apă - canal" pentru sediul administrativ din Șos. Pantelimon nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 66714/19.09.2012 prezentat de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - f inanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei dc Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 12.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 9/2008;

-    O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor Iară stăpân, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002. cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor Iară Stăpân - Sector 2" în “Centrul Teritorial Veterinar - Sector 2“;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă studiul de fezabilitate ,, Branșament apă — canal" pentru sediul administrativ al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 situat în Șos. Pantelimon nr. 500, în conformitate cu indicatorii tehnico-eeonomici prevăzuți în anexa ce cuprinde un număr de 43 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.