Hotărârea nr. 85/2012

Hotararea nr. 85 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: i-(4021 >209 60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 65330/14.09.2012 întocmit dc Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziția nr. 637/2005 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată;

-    H.C.G.M.B nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003;

-    art.4 din Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală:

-    art.2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

In temeiul art. 45 alin. (1) precum și al art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani. cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 2/ de poziții și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Solieitanții care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2012 până la data de 30 mai. indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situația acestora, nu au fost incluși în listele de priorități.

Art.3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003. prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solieitanții având obligația să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai. indiferent dacă se produc sau nu modificări în situația acestora.

(2) Solieitanții care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluși în listele de priorități pe anul respectiv.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.