Hotărârea nr. 84/2012

Hotararea nr. 84 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209 60 00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 27350/216/29.03.2012/ 36486/344/04.05.2012 / 56545/07.08.2012 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism menționate în anexele nr. 1-6 ale proiectului de hotărâre, întocmite de Arhitectului Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele de Urbanism emise de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 menționate în anexele nr. 1 - 6 ale proiectului de hotărâre;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25 din 31.03.2011 privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 și a procedurii de analizare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2;

- art. 32, art. 37 și art.56Al din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu și Rapoartele de informare și consultare a publicului ale documentațiilor de urbanism prevăzute în anexele nr. 1-6 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând în total 39 poziții.

(2)    Perioada de valabilitate a documentațiilor de urbanism este de doi ani, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)    Planurile Urbanistice de Detaliu prevăzute în anexele nr. 1-6 reprezintă regulament de urbanism și dau dreptul la construire numai în baza unei autorizații de construire eliberată conform legislației în vigoare.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor și persoanelor fizice interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

VIZAT

Spre aeschlmbarc,

SECRETAR,

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVA T AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 14 CA 1/15 din 02.02.2012

Imobil de locuit -D+P+1E+M

Str. Niță Ene nr. 92, lot 3

262,00

27356/219

29.03.2012

2.

AU nr. 16 CA 2/2 din 06.03.2012

Rectificare P.U.D. -Imobil de locuit - D+P+2E+M

Str. Vaselor nr. 56

311,00

(317,0)

29926/255

07.04.2012

37572/374

16.05.2012

3.

AU nr. 17 CA 2/3 din 06.03.2012

Imobil de locuit -S+P+2E

Str. Stăvilarului nr. 52

264,50

(257,0)

29928/256

07.04.2012

4.

AU nr. 18 CA 2/4 din 06.03.2012

Imobil de locuit -D+P+2E+M

Str. Năstase Pamfil nr. 37

184,60

29929/257

07.04.2012

5.

AU nr. 19 CA 2/5 din 06.03.2012

Imobil de locuit -D+P+1E+M

Str. Niță Ene nr. 92, lot 2

262,00

29930/258

07.04.2012

6.

AU nr. 21 CA 2/8 din 06.03.2012

Acces direct din exterior și schimbare deșt.-spațiu comercial

Str.Teiul Doamnei nr. 100 bl. 1, sc. E ap. 4, parter

-

29931/259

07.04.2012

7.

AU nr. 25 CA 2/13 din 06.03.2012

Extindere și supraetajare locuință - P+1E

Str. Cremenița nr. 58

120,00

(124.45)

29934/261

07.04.2012

8.

AU nr. 26 CA 2/14 din 06.03.2012

Reactualizare PUD - Imobil de locuințe/birouri/servicii -S+P+2E+4E+7Er

Șos. Colentina nr. 42

608,00

36475/333

04.05.2012

9.

AU nr. 27 CA 3/1 din 22.03.2012

Restaurant / sală de conferințe / evenimente - schimbare destinație din hală industrială -P+Ep

Șos. Electronicii nr. 19

28845,39

(21184,0/

4200,0)

29935/262

07.04.2012

10.

AU nr. 32 CA 3/6 din 22.03.2012

Imobil de locuit cu servicii la parter - P+2E

Str. Maica Domnului nr. 9

189,00

(178,00)

29938/264

07.04.2012

11.

AU nr. 35 CA 3/9 din 22.03.2012

Acces direct din exterior și schimbare destinație - coafor

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22, sc.A, ap. 41, parter

-

29939/265

07.04.2012

12.

AU nr. 36CA 3/10 din 22.03.2012

Extindere și supraetajare -imobil de locuit - P+1E

Str. Petre Negulescu nr. 36

340,00

29940/266

07.04.2012

13.

AU nr. 47 CA 4/9 din 19.04.2012

Imobil de locuit -S+P+2E

Bd. Ghica Tei

Nr. 56

467.00

36477/335

04.05.2012

14.

AU nr. 51 CA 4/13 din 19.04.2012

Rectificare PUD -Reconformare și supraetajare locuință - S/D+P+2E

Str. Pâncota nr. 156

207,20

(207,16)

36479/337

04.05.2012

15.

AU nr. 28 CA 3/2 din 22.03.2012

Extindere și supraetajare locuință - P+2E

Str. Litovoi Voievod nr. 44

146,00

39810/379

18.05.2012

16.

AU nr. 57 CA 5/3 din 16.05.2012

Imobil de locuit cu servicii/comerț - P+2E

Str. Cristea Mateescu nr. 55

120,00

119,50

39811/380

18.05.2012

17.

AU nr. 56 CA 5/2 din 16.05.2012

Imobil de locuit -P+2E+3Er(M)

Sfânta Treime nr. 14

248,50

243,00

39812/382

18.05.2012

18.

AU nr. 61 CA 5/7 din 16.05.2012

Acces direct din exterior și schimbare destinație -spațiu comercial

Bd. Chișinău nr. 75, bl. A14, sc. 1, ap. 1 parter

-

39814/384

18.05.2012

19.

AU nr. 62 CA 5/8 din 16.05.2012

Acces direct din exterior și schimbare destinație - spațiu comercial

Aleea Dobrina nr. 3, bl. 49B, sc. 2, ap. 44, parter

-

39816/385

18.05.2012

20.

AU nr. 67 CA 5/14 din 16.05.2012

Locuință unifamilială -P+1E

Intrarea Degetarului nr. 2A

98.00

39817/386

18.05.2012

21.

AU nr. 85 CA 7/6 din 21.06.2012

Imobil de locuit -S+P+2E+M

Str. Barbu Mumuleanu nr. 8

250,00

54517/ 501 26.07.2012

22.

AU nr. 83 CA 7/4 din 21.06.2012

Acces direct din exterior și schimbare destinație în birouri

Str. Orzari nr. 19. bl. 1, ap. 1, parter

-

56570/524

08.08.2012

23.

AU nr. 55 CA 5/1 din 16.05.2012

Imobil de locuit -

P+2E

Str. Sfânta Treime

Nr. 20

170,34

56594/530

08.08.2012

24.

AU nr. 77 CA 6/8 din 31.05.2012

Imobil de locuințe cu birouri / comerț - Ds+P+3E

Str. Pescarilor nr. 2A-2B

537,00

56572/525

08.08.2012

25.

AU nr. 58 CA 5/4 din 16.05.2012

închidere terasă

Str. Glinka nr. 13

51,64,00

56573/526

08.08.2012

26.

AU nr. 59 CA 5/5 din 16.05.2012

Locuință cu servicii la parter -S+P+1E

Str. Meliței nr. 1

160.00

56574/527

08.08.2012

27.

AU nr. 53CA 4/15 din 19.04.2012

Imobil de locuit cu servicii auto la parter - P+2E+3Er

Str. Vrâncioaia nr. 7

350.00

56576/528

08.08.2012

28

AU nr. 64 CA 5/11 din 16.05.2012

Locuință unifamilială -P+2E

Str. Peisajului nr. 29

172,39

56577/529

08.08.2012

VIZAT

Spre «eschlmbar»,

secretar,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

VIZAT

Spre Heschimbare,

SECRETAR,


PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE DIN CARE SE REZERVĂ TEREN ÎN VEDEREA CEDĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC CU TITLU GRATUIT

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

cedată

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AUnr. 97 CA 10/10 din 06.10.201 1

Reactualizare - PUD -Imobil de locuințe/birouri -S/Ds+P+6E+Eth

Str. Viitorului nr. 1 11-113-115

444,55

77,40

27353/217

29.03.2012

2.

AU nr. 11 CA 1/1 1 din 02.02.2012

Imobil de locuințe -S+P+2E+3Er

Aleea Cumidava nr. 28, lot 1/6, 1/8,

875,00

111,80

36484/342

04.05.2012

3.

AU nr. 12 CA 1/12 din 02.02.2012

Imobil de locuințe -

S+P+2E+3Er

Aleea Buridava nr. 21-23, lot 1/5, 1/7

875,00

137,50

36485/343

04.05.2012


NOTĂ:


1.    Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren și construcții în suprafață totală de 444,55mp este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a emis certificatul de urbanism nr. 1288/79"V”/16.08.2011. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 77,40mp afectat de supralărgirea șos. Viitorului conform P.U.Z. Sector 2 urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare fără despăgubiri - oferta de donație, conform încheierii de autentificare nr. 749 din 09.04.2012 la B.N.P.A. TOTIS ANDREI A MURA și TOTIS EDUARD ANTON din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzi.

2.    Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 875.Omp, este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 191 5/296"C" din 15.12.201 1. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 11 l,8mp (pentru Aleea Cumidava lotul 1/6 și 1/8 cedează fiecare câte 21,915mp, pentru aleea nou propusă lotul 1/8 cedează 67,98mp) urmând a se prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare fără despăgubiri - oferta de donație, conform încheierii de autentificare nr. 489/30.03.2012, la B.N.P.A. „Rotărescu Elena și Ștefănescu Elena Rozalia” din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii.

3.    Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 875,0mp, este proprietate privată! persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1916/201 "B” din 15.12.201 I

La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 137,50mp (pentru Aleea Buridava lotul 1/5 și 1/7 cedează fiecare câte 21,915mp, pentru aleea nou propusă lotul 1/7 cedează 93,67mp) urmând a se prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-au prezentat declarațiile de cedare fără despăgubiri - oferta de donație, conform încheierii de autentificare nr. 491/30.03.2012, 492/30.03.2012 la B.N.P.A. „Rotărescu Elena și Ștefănescu Elena Rozalia” din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului,

VIZAT

Spre leschlmbart, SECRETAR,

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE DIN CARE SE REZERVĂ TEREN ÎN VEDEREA CEDĂRII ÎN DOMENIUL PUBLIC CU DESPĂGUBIRI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)/

cedată

Nr. raport de informare și consultare | public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 23 CA 2/10 din 06.03.2012

Rectificare PUD -Imobil de locuit și spațiu comercial - P+1E+M

Str. Nicolae Apostol nr. 4

200,00

40,20

29933/260

07.04.2012

2.

AU nr. 38 CA 3/9 din 22.03.2012

Hală depozitare parter și birouri -P+4E

Str. Nicolae Cânea nr. 140-160

31541,19

2818,20

36480/338

04.05.2012

NOTĂ:

1.    Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 200,00mp, este proprietate privată persoană fizică. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 40,20nip afectat de supralărgirea str. Nicolae Apostol conform P.U.Z. Sector 2 urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare, conform încheierii de autentificare nr. 562 din 25.04.2012 la B.N.P.A. TEODORESCU PAULA VIRGINI A și TEODORESCU DAN MIHAl din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea lotului afectat de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

2.    Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din construcții cu destinația servicii/birouri și teren în suprafață totală de 31541,19mp din care suprafața formată din parcela A - 8303.82mp, parcela B - 20531,37mp și lotul Iii -l39,0mp împreună cu lotul V - 2567,Omp (lotul III servitute pentru S.C. Electrica S.A. și lotul V proprietate S.C. DANONE S.R.L. cu care beneficiarul deține acord pentru soluție urbanistică unitară) aferent numerelor poștale nr.140-160 este proprietate privată persoane juridice. La faza de autorizație de construire se va prezenta documentația cadastrală provizorie de dezmembrare în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lotul în suprafață de 75,Omp afectat de supralărgirea str. Nicolae Cânea conform P.U.Z. Sector 2 și arterei de circulație adiacentă căii ferate București - Constanța - aproximativ 2743,20mp urmând a se va prezenta extras de Carte Funciară din care să reiasă această sarcină. S-a prezentat declarația de cedare autentificată sub nr. 693/24.05.2012 a beneficiarilor S.C. REAL ESTATE PARK FIRST PHASE S.R.L. ȘI S.C. REAL ESTATE PARK SECOND PHASE S.R.L. din care reiese că beneficiarul este de acord cu cedarea loturilor afectate de sistematizarea străzii cu despăgubiri conform legislației in vigoare. Se va declanșa efectiv procedura de preluare în domeniul public automat la demararea procedurii de expropriere pentru utilitate publică fără alte formalități.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate in cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

VIZAT

Spre neschlrobar»,

SECRETAR,

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PE TEREN APARȚINÂND PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE
CE SE EXTIND PE TEREN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața studiată (mp)

Nr. raport de informare și

consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AUnr. 52 CA 4/14 din 19.04.2012

PUD rectificare - Extindere și reconfigurare locuință unifamilială parter

Str. Dragoș Vodă nr. 36

339,00 (11,70)

36481/339

04.05.2012

NOTĂ:

I Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în suprafață totală de 339,Omp, este proprietate privată persoane fizice pentru terenul situat sub construcții - Actota|ă =214,0mp. restul terenului din incintă S = 125,00mp aparține domeniului privat al municipiului. Pentru corpul C, apartament (suprafață utilă de 25,08mp și cu teren proprietate în indiviziune de 18,88mp) ce se va extinde cu maxim 1 l,70mp (față de 22,Om anterior) pe terenul domeniul privat al municipiului în vederea ridicării gradului de confort, pentru care beneficiarul își exprimă dreptul de preemțiune.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VIZAT

Spre «eschlmbjr»,

secretar.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)

Nr. raport de informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.    |

1.

AUnr. 20 CA 2/6 din 06.03.2012

Cantină / restaurant -S+P+1E

Str. Calistrat Grozovici nr. 1

33456,93

27359/221

29.03.2012

NOTĂ:

1. Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții cu destinație servicii medicale în suprafață totală de 33456.93mp, este domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătății >/' Familiei pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1468/60 "G” din 26.09.201 I.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VIZAT

Spre leschlmbart,

SECRETAR,

*» _______

TABEL CU PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Nr.

crt.

Nr. Aviz C.T.U.A.T.

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

Suprafața

studiată

(mp)

Nr. raport de | informare și consultare public

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

AU nr. 41 CA 4/3 din 19.04.2012

Parcare supraetajată -48 locuri

Str. Făinari nr. 8

143,40

36482/340

04.05.2012

2.

AU nr. 40 CA 4/2 din 19.04.2012

Parcare supraetajată -72 locuri

Str. Răscoala 1907 nr. 10

238,00

39807/387

18.05.2012

3.

AU nr. 43 CA 4/5 din 19.04.2012

Parcare supraetajată -96 locuri

Șos. Pantelimon nr. 330

674,00

36483/341

04.05.2012

4.

AU nr. 39 CA 4/1 din 19.04.2012

Parcare supraetajată -144 locuri

Bd. Chișinău nr. 24

430,20

39808/388

18.05.2012

NOTĂ:

1.    Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren liber, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1001/48 „F” din 18.06.2010 în prezent amenajat ca parcare auto de către ADP Sector 2. Determinarea cu exactitate a suprafeței se va face prin expertiză topografică.

2.    Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren liber, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1450/60 „R" din 19.09.2011 în prezent amenajat ca parcare auto de către ADP Sector 2. Determinarea cu exactitate a suprafeței se va face prin expertiză topografică.

3.    Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren liber, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1447/161 ,.P" din 19.09.2011 în prezent amenajat ca parcare auto de către ADP Sector 2. Determinarea cu exactitate a suprafeței se va face prin expertiză topografică.

4.    Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din teren liber, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1447/161 „P" din 19.09.2011 în prezent amenajat ca parcare auto de către ADP Sector 2. Determinarea cu exactitate a suprafeței se va face prin expertiză topografică.

Autoritatea emitentă iși declină orice responsabilitate in cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.


DE ȘEDINȚĂ,ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021) 209.61.92; fax. +(4021)209.61.83

DIRECȚIA URBANISM ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.I.U.

Nr. 27350/216/29.03.2012

36486/344/04.05.2012

VIZAT

56545/ 07.08.2012

Spre neschimbate, SECR'ETAP?,

RAPORT PE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.’c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

Hotărârea nr. 24/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat ‘‘Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

Hotărârea nr. 25/31.03.2011 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat reactualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) și a procedurii de analizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”.

Urmare activității Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2, următoarele Planuri Urbanistice de Detaliu au primit aviz favorabil condiționat de respectarea normelor sanitare, de protecția mediului și de coabitare cu vecinătățile, prescrise de legislația în vigoare:

1.    P.U.D. - Str. Niță Ene nr. 92, lot 3, sector 2, București -

Imobil de locuit - D+P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 262,00mp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime D+P+1E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent =P.O.T.mcnținut = max.60%; C.U.T.aprobat anterior =2,62, C.U.T. propus = max.2,12; regim de înălțime H= max.l0,0m. Parcarca/gararca și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

2.    P.U.D. - rectificare - Str. Vaselor nr. 56 - sector 2, București

Imobil de locuit - S+P+2E+3Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 311,00mp (317,0mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim dc înălțime S+P+2E+3Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent=POT menținut; C.U.T admis.= max.1,62; regim de înălțime H=max.l5,0m. Parcarea/gararca și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

3.    P.U.D. - Str. Stăvilarului nr. 52 - sector 2, București

Imobil de locuit - S+P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 264,50mp (257,0 din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime S+P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.= max.45%; C.U.T admis. = max.1,62; regim de înălțime H.comișă =max.l0,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona ‘TIa”

VIZAT

4.    P.U.D. - Str. Nâstase Pamfil nr. 37 - sector 2, București    «

Imobil de locuit - D+P+2E+M    aPre ««^mbare,

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în suprafață tdtal^de 1-84,60. este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime D+P+2E+M, arfipîăsat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.max.= 70%; C.U.T max.=3; regim de înălțime Hmax. =14,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

5.    P.U.D. - Str. Niță Ene nr. 92, lot 2 - sector 2, București

Imobil de locuit - D+P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber în suprafață totală de 262,00mp, este proprietate privată persoană fizică. Se avizează edificarea unui imobil de locuit având regim de înălțime D+P+1E+M, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T..= max.45%; C.U.T propus.=max. 1,62; regim de înălțime H= max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LI a”.

6.    PUD - Str. Teiul Doamnei nr. 100, bl. 1, sc. 1, ap. 4, parter - sector 2, București

Acces direct din exterior și schimbare destinație - spațiu comercial

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 4 situat la parterul blocului nr. 1, sc. 1, compus din 3 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 62,55mp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului în suprafață de 12,74mp este proprietate privată persoană fizică. Se avizează executarea unui acces direct din exterior pe fațada principală a blocului - desființarea parapetului ferestrei existente și înlocuirea cu ușă din PVC cu geam termopan (exclus practicarea de noi goluri de ferestre) și schimbarea destinației în spațiu comercial.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L4a”.

7.    P.U.D. - Str. Cremenița nr. 58 - sector 2, București

Extindere și supraetajare locuință - P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 120,00mp (124,45 din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se avizează extinderea și supraetajarea locuinței existentă parter, rezultând imobil cu aceeași destinație având regim de înălțime P+1E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.=max. 45%; C.U.T. propus= max. 1,3; regim de înălțime H = max. 7,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “LIa”.

8.    P.U.D. reactualizare - Șos. Colentina nr. 42 - sector 2, București

Imobil de locuințe/birouri/servicii - S+P+2E+4E+7Er

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren liber de construcții în suprafață totală de 608,00mp, este proprietate privată persoană fizică. Se reavizează actualizarea soluției urbanistice aprobate anterior cu același regim de înălțime S+P+7Er și cu destinația locuințe/birouri/servicii, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = max.70%; C.U.T.propus = max. 3,5; regim de înălțime Hmax.= H.clădire alăturată (str. Cremenița nr. 2A). Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

9.    P.U.D. - Str. Electronicii nr. 19 - sector 2, București

Restaurant/sală de conferințe/evenimente-schimbare destinație din hală industrială-P+Ep

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții cu destinație industrială în suprafață totală de 28845,39mp (21184,00 mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană juridică. Pentru terenul în suprafață de 2000mp și cca. jumătate din construcția existentă cu destinație hală P+Ep în suprafață de 2200,OOmp, s-a încheiat contractul de închiriere nr. 74/01.11.2010 între SC Bucium Tours S.R.L. (locator) și S.C. Aurrum Restaurant S R L. (locatar). Se avizează recompartimcntarea halei industriale existente și schimbarea destinației în restaurant, sală de conferințe și evenimente având regim de înălțime P+lEp, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P O T existent = P.O.T.menținut = 53%; C.U.T. menținut.= max. 0,6; regim de înălțime menținut. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “A2b.

10.    P.U.D. - Str. Maica Domnului nr. 9 - sector 2, București

Imobil de locuit cu servicii la parter - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 189,0mp (178,00mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice. Se avizează edificarea unui imobil de locuit unifamilial cu servicii la partcr(birou) având regim de înălțime maxim P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P O T. propus= max.60%; C.U.T. maxim = 1,8; regim de înălțime H =H cornișă clădire alăturată dreaptă (imobilul de la nr. 11). Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, estqsubzona    ----------

VIZAT

11.    P.U.D. - Str. Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22, sc. A, ap. 41, parter - sector 2, Bucureșl i $prc neschlmbiire,

Acces direct din exterior și schimbare destinație - coafor    T AF?

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 1 situa: la pațtenil blocului nfr 77 sc. A, compus din 3 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 65,0mp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului în suprafața de 12,13mp este proprietate privată persoană juridică. Se avizează executarea unui acces direct din exterior pe fațada principală a blocului - desființarea parapetului ferestrei existente și înlocuirea cu ușă din PVC cu geam termopan și realizarea unei scări de acces (în limita trotuarului de protecție al blocului, fără a depăși în proiecție pe verticală volumctria balcoanelor superioare) și schimbarea destinației în coafor.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L4a”.

12. P.U.D. - Str. Petre Negulescu nr. 36 - sector 2, București Extindere și supraetajare imobil de locuit - P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din construcții și teren în suprafață totală de 340,00,mp din acte și măsurători cadastrale, este proprietate privată persoane fizice. Se avizează extinderea până pe limita posterioară și supraetajarea locuinței pe conturul nou creat, rezultând imobil de locuit cu regim de înălțime P+1E (sau etaj mansardat), amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = max.45%; C.U.T. admis = max. 0,9; regim de înălțime H =max. 8,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

13. P.U.D. - Str. Ghica Tei nr. 56 - sector 2, București - Imobil de locuit - S+P+2E Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții ce urmează a se desființa în suprafață totală de 467,00mp, este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1003/29 „G” din 23.06.2011. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit cu regim de înălțime S+P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = max. 45%; C.U.T.admis = max. 1.3; regim de înălțime H = max. 13,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în PUG București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L12a2”.

14. P.U.D. rectificare - Str. Pâncota nr. 156 - sector 2, București Reconformare și supraetajare locuință - S+P+2E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren și construcții în suprafață totală de 207,2mp (207,16mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică. Se rea vizează rectificarea AU nr. 1 CA 1/1 din 02.02.2012, aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 35 din 15.03.2012 privind edificarea unui nou imobil de locuit (reconformare și supraetajare retras cu min. 2,Om față de limita posterioară versus amplasament pe limită anterior) rezultând regim de înălțime S+P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = 60%; C.U.T.admis = max. 2,5; regim de înălțime H cornișă = max. 10,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

15. P.U.D. - Str. Litovoi Voievod nr. 44 - sector 2, București Extindere și supraetajare locuință - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 146,Omp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1917/64 „L” din 15.12.2011. Se avizează supraetajarea locuinței existentă - parter rezultând regim de înălțime P+2E, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent = P.O.T. menținut = 51,7%; C.U.T.admis= max. 1,62; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

16.    P.U.D. - Str. Cristea Mateescu nr. 55 - sector 2, București

Imobil de locuit cu servicii/comerț - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 119,0mp(120,0mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 15/4 „C” din 12.01.2012. Se avizează edificarea unui imobil de locuit cu servicii/comerț cu regim de înălțime P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T.existent = P O T. menținut = 88,60%; C.U.T.admis= max. 1,62; regim de înălțime Hcomișă = 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății, încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona ^Lla^


17.    P.U.D. - Str. Sfânta Treime nr. 14 - sector 2, București

Imobil de locuit - P+2E+3Er(M)

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în supra a__

243, Omp [e urbanism nr.


conform măsurătorilor cadastrale), este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberai CbiTnTcă 859/64”S” din 26.03.2012. Se avizează edificarea unui nou imobil de locuit având regim de înălțime P+2E+3Er(M), amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = max.45%; C.U.T. max. =1,62; regim de înălțime Hcomișă et.2 = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

18.    P.U.D. Bd. Chișinău nr. 75, bl. A14, sc. 1, ap. 1 - sector 2, București

Balcon cu acces direct din exterior și schimbare destinație - spațiu comercial

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 1 situat la parterul blocului nr. A14, sc. 1, compus din 2 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 49,94mp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului în suprafață de 6,03mp este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 4/3 “C” din 10.01.2012. Se avizează executarea unui balcon (fără a depăși în proiecție pe verticală terasele superioare) și a unui acces direct din exterior.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

19.    Aleea Dobrina nr. 3, bl. 49B, sc. 2, ap. 44 - parter - sector 2, București

Acces direct din exterior și schimbare destinație - spațiu comercial Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 1 situat la parterul blocului nr. A14,

sc. 1, compus din 2 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 49,94mp, precum și terenul în cotă indiviză aferent apartamentului în suprafață de 6,03 mp este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 4/3 “C” din 10.01.2012. Se avizează executarea unui balcon (fără a depăși în proiecție pe verticală terasele superioare) și a unui acces direct din exterior.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

20.    P.U.D. - Intrarea Degetarului nr. 2A - sector 2, București

Locuință unifamilială - P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții ce urmează ase desființa în suprafață totală de 96,92mp(98,0mp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 731/36 „D” din 29.02.2012. Se avizează edificarea unei locuințe unifamilială cu regim de înălțime P+1E, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = 70%; C.U.T. = 1,5; regim de înălțime H= max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

21.    P.U.D. - Strada Barbu Mumuleanu nr. 8 - sector 2, București

Imobil de locuit - S+P+2E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 250,0mp(251,0mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 619/74 ”M”din 31.01.2012. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația locuință având regim de înălțime S+P+2E+M, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = 45%; C.U.T. = max. 1,62; regim dc înălțime Hcomișă = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

22.    P.U.D. - Strada Orzari nr. 19 - sector 2, București

Acces direct din exterior și schimbare destinație în birouri Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 1 situat la parterul blocului, compus din

3 camere de locuit și dependințe cu o suprafață utilă de 117,92mp, locul de parcare nr. 8 în suprafață de 15,70mp situat la subsolul imobilului, sunt proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 839/24 “O” din 19.03.2012. Se avizează executarea unui acces direct din exterior pe fațada principală a blocului existent P+5Er (construit în baza A.C. nr. 112/6”0727.02.2006 respectiv nr. 1510/32”O718.12.2006 și recepționată cu P.V. nr. 32512/23.05.2007) prin desființarea parapetului ferestrei existente și înlocuirea acesteia cu o ușă, amenajări interioare în vederea schimbării destinației apartamentului în spațiu birouri, conform planului de reglementări anexat, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = - ; C.U.T. = -; Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”.

23.    P.U.D. - Str. Sfânta Treime nr. 20, sector 2, București -

Imobil de locuit - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 170,34mp (160,67mp din măsurători cadastrale), este proprietate privată persoane fizice. Se avizează rectificarea AU nr. 3 CA 2/7 din 06.03.2012. Față de soluția aprobată anterior P+1E va fi P+2E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: - P.O.T. aprobat anterior =55%; P.O.T. propus= max.50%; C.U.T.admis= max.1,62; regim de înălțime H cornișă = 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

ste su


încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003,

Spre neschlmbarH SECRETAR,


24.    P.U.D. - Str. Pescarilor nr. 2A-2B, sector 2, București -

Imobil de locuințe cu birouri / comerț - Ds+P+3E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de coîi&UUtțli 111 ^upiatață totală de 537,00mp (lotul 2A - 237,00mp și lotul 2B - 300,00mp), este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 766 / 66 ”P” din 12.03.2012 și 487/58”P” din 08.04.2011 cu valabilitate 12 luni. Se avizează edificarea unui imobil de locuințe cu birouri și comerț la parter având regim de înălțime maxim Ds+P+3E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: - P.O.T.admis = max.60^-75%; C.U.T.admis = max.2,5; regim de înălțime H atic = max. 15,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3”.

25.    P.U.D. - Str. Glinka nr. 13, sector 2, București -

închidere terasă

Imobilul este situat în intravilanul municipiului București format din blocul de locuințe cu servicii la parter și regim de înălțime - P+4E+5Er, pentru apartamentul nr. 1 parter în suprafață utilă de 51,64mp și terasă în suprafață de 82,61mp precum și terenul aferent apartamentului în suprafață de 19,55mp este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a emis certificatul de urbanism nr. 1802/72”G” din 02.12.2011. Se avizează închiderea parțială a terasei aferentă apartamentului nr. 1 parter cu tâmplărie PVC și geam termopan fără a depăși în proiecție pe verticală terasele superioare, cu respectarea Codului Civil, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: - P.O.T. = C.U.T. = regim de înălțime H = -. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L3a2”.

26.    P.U.D. - Intrarea Meliței nr. 1, sector 2, București -

Locuință cu servicii la parter - S+P+1E

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren în suprafață totală de 160,00mp este proprietate privată persoane fizice, pentru care s-a emis certificatul de urbanism nr. 1714/167”M” din 10.11.2011. Se avizează edificarea unui imobil cu destinația locuință cu servicii la parter având regim de înălțime S+P+1E, cu respectarea Codului Civil, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: - POT existent anterior = max.66,50% ; P.O.T. admis =max. 45%; C.U.T.admis = max.1,3; regim de înălțime Hmax.=10,00 m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L4a”.

27.    P.U.D. - Strada Vrâncioaia nr. 7, sector 2, București -

Imobil de locuit cu servicii auto la parter - P+2E+3Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții ce urmează a se desființa în suprafață totală de 350,Omp este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1991/121 „V” din 30.12.2011. Se avizează edificarea unui imobil de locuit cu servicii auto la parter având regim de înălțime P+2E+3Er, cu respectarea Codului Civil, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: - P.O.T.admis = max.45%; C.U.T.admis= max. 2,0; regim de înălțime H= max. 12,00 m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L2al”.

28.    P.U.D. - Strada Peisajului nr. 29, sector 2, București -

Locuință unifamilială - P+2E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 172.39mp, este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1889/217”P” din

15.12.2011. Se avizează edificarea edificarea unei locuințe unifamiliale având regim de înălțime maxim P+2E, cu respectarea Codului Civil, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: - P.O.T.admis = max.45%; C.U.T.admis= max. 1,3; regim de înălțime H= max. 10,00 m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Llc”.

29.    P.U.D. reactualizare - Str. Viitorului nr. 111-113-115, sector 2, București -

Imobil de locuințe/birouri - S/Ds+P+6E+Eth

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren și construcții în suprafață totală de 444,55mp este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a emis certificatul de urbanism nr. 1288/79’V716.08.2011. Se reavizează soluția urbanistică anterioară (AU nr. 416 CA 29/11 din 11.12.2007, aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 52/19.05.2008 -imobil de locuințe și birouri - 2S+D+P+5E+6Er), rezultând imobil cu aceeași destinație și regim de înălțime S/Ds+P+6E+Eth, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: - P O T. aprobat anterior =80%, POT propus max.60%; C.U.T. aprobat anterior=5,5; C.U.T. propus = max.4; regim de înălțime regim de înălțime H. atic= max.23,0m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M2a”.

30.    P.U.D. - Aleea Cumidava nr. 28, lot 1/6,1/8, sector 2, București - Imobil de locuințe - S+P+2E+3Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de

875.Omp, este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1915/296”C” din

15.12.2011. Se avizează edificarea unui imobil de locuințe având regim de înălțime S+P+2E+3Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: - P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,62 + 0,5 majorare în urma cedării; regim de înălțime regim de înălțime H.= +14,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Llc”.

31. P.U.D. - Aleea Buridava nr. 21-23, lot 1/5,1/7, sector 2, București -Imobil de locuințe - S+P+2E+3Er

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren liber de construcții în suprafață totală de 875.Omp, este proprietate privată persoană juridică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1916/201”B” din 15.12.2011 Se avizează edificarea unui imobil de locuințe având regim de înălțime S+P+2E+3Er, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: - P.O.T. = max.45%; C.U.T.admis = max. 1,62 + 0,5 majorare în urma cedării; regim de înălțime regim de înălțime H.= +14,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Llc”.

32. P.U.D. - rectificare - Str. Nicolae Apostol nr. 4 - sector 2, București Imobil de locuit - P+1E+M

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții în suprafață totală de 200,00mp, este proprietate privată persoană fizică. Se reavizează rectificarea AU nr. 98 CA 10/11 din 06.10.2011 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 125/06.12.2011, respectiv față de regim de înălțime D+P+1E+M va fi P+1E+M și parterul de pe limita stângă va fi amplasat și pe cea posterioară, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. existent și menținut =70% (exclusiv anexa organizare șantier); C.U.T.= max. 1,62; regim de înălțime H = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

3, este subgojfc^ȚLla’.

Spre neschjmbare, S£CR«TAft,


încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/20(

33. P.U.D - Str. Nicolae Cânea nr. 140-160- sector 2, București

Hală depozitare parter și birouri - P+4E    ____

Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din construcții cu destinația servicii/birourTși teren în suprafață totală de 31541,19mp din care suprafața formată din parcela A - 8303,82mp, parcela B - 20531,37mp și lotul III -139,Omp împreună cu lotul V - 2567,Omp (lotul III servitute pentru S.C. Electrica S.A. și lotul V proprietate S.C. DANONE S.R.L. cu care beneficiarul deține acord pentru soluție urbanistică unitară) aferent numerelor poștale nr. 140-160 este proprietate privată persoane juridice, pentru care s-a eliberat certificat de urbanism nr. 655/89”C”/07.02.2012. Se avizează edificarea unui imobil multifuncțional cu regim de înălțime P-P+4E, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. admis = 60%; C.U.T. = max. 1,8; regim de înălțime H = max. 20,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății. încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3a, A3 și V5”.

34. P.U.D. rectificare - Str. Dragoș Vodă nr. 36 - sector 2, București Extindere și reconfigurare locuință unifamilială parter

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren în suprafață totală de 339,Omp, este proprietate privată persoane fizice pentru terenul situat sub construcții - Actotaiă =214,Omp, restul terenului din incintă S = 125,00mp aparține domeniului privat al municipiului. Pentru corpul C, apartament (suprafață utilă de 25,08mp și cu teren proprietate în indiviziune de 18,88mp) ce se va extinde cu maxim ll,70mp pe terenul domeniul privat al municipiului în vederea ridicării gradului de confort, pentru care beneficiarul își exprimă dreptul de preemțiune. Se reavizează rectificarea AU nr. 81 CA 9/3 din 29.08.2011, aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 125/06.12.2011, anexa 2, poziția 1 privind extinderea cu maxim 1 l,70mp - față de 22,0mp aprobat anterior în vederea ridicării gradului de confort și reconfigurarea apartamentului de locuit aferent corpului C parter, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P O T. existent = P.O.T.menținut = max.63,1%; C.U.T.admis = max. 1,62, regim de înălțime H cornișă = max. 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P U Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “Lla”

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

35.    P.U.D. - Str. Calistrat Grozovici nr. 1 - sector 2, București - Cantină / restaurant - S+P+1E

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București format din teren și construcții cu destinație servicii medicale în suprafață totală de 33456,93mp, este domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătății și Familiei pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1468/60 ”G” din 26.09.2011.

Se avizează în primă fază edificarea în regim izolat a unui imobil cu regim de înălțime S+P+1E, cu destinație cantină/restaurant - bloc alimentar ce va deservi spitalul (personalul angajat și pacienți), investiție ce se va realiza din fondurile proprii ale I.N.B.I. „Prof. Dr. Matei Balș”, amplasat cu următorii indicatori urbanistici: P O T. = max.50%; C.U.T.admis = max. 2,4; regim de înălțime H = 10,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății.

încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “CB1”

're a situației juridice a terenului, VIZAT

Spre ne£*chlmbare, SECRETAR,


Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

36.    P.U.D. - Str. Făinari nr. 8 - sector 2, București

Parcare supraetajată - 48 locuri

Imobilul situat în intravilanul municipiului București 143.40mp - adiacent bîdculufde lodOințO ’fflTTi din strada Făinari, format din teren liber - parcaj, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1001/48 ,JF” din 18.06.2010 în prezent amenajat ca parcare auto de către ADP Sector 2. Determinarea cu exactitate a suprafeței se va face prin expertiză topografică. Se avizează edificarea unei parcări multietajate -48 de locuri, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = - ; C.U.T. = - ; regim de înălțime H = max. 15,Om . Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății. încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L4a”.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

37.    P.U.D. - Str. Răscoala 1907 nr. 10 - sector 2, București

Parcare supraetajată - 72 locuri

Imobilul situat în intravilanul municipiului București în suprafață de 238,00mp, la sud de blocul de locuințe din str. Răscoala 1907 nr. 10, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1450/60 „R” din 19.09.2011. La faza de autorizare se va prezenta documentație topografică cu determinarea exactă a suprafeței ce se va concesiona/închiria conform legislației. Se avizează edificarea unei parcări multietajate - 72 de locuri, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = - ; C.U.T. = - ; regim de înălțime H = max. 17,50m . Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății. încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L3a2”.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

38.    P.U.D. - Șos. Pantelimon nr. 330 - sector 2, București

Parcare supraetajată - 96 locuri

Imobilul situat în intravilanul municipiului București, format din teren în suprafață totală de 674,00mp, este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1447/161 ,,P” din 19.09.2011 în prezent amenajat ca parcare auto de către ADP Sector 2. Determinarea cu exactitate a suprafeței se va face prin expertiză topografică. Se avizează edificarea unei parcări multietajate - 96 de locuri, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = -; C.U.T. = -; regim de înălțime H = max. 15,Om. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății. încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “M3b”.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

39. P.U.D. - Bd. Chișinău nr. 24 - sector 2, București Parcare supraetajată - 144 locuri

Imobilul situat în intravilanul municipiului București în suprafața de 430.20mp, adiacent blocului nr. M14 din bd. Chișinău nr. 24„ este domeniul public al Municipiului București conform regimului juridic din certificatul de urbanism nr. 1447/161 „P” din 19.09.2011. La faza de autorizare se va prezenta documentație topografică cu determinarea exactă a suprafeței ce se va concesiona/închiria conform legislației. Se avizează edificarea unei parcări multietajate - 144 de locuri, amplasată cu următorii indicatori urbanistici: P.O.T. = - ; C.U.T. = - ; regim de înălțime H = max. 17,5m. Parcarea/gararea și scurgerea apelor pluviale se vor asigura în incinta proprietății. încadrarea în P.U.G. București corelat cu P.U.Z. Sector 2 aprobat prin H.C.L.S. 2 nr. 99/2003, este subzona “L4a”.

Autoritatea emitentă își declină orice responsabilitate în cazul modificării ulterioare a situației juridice a terenului, ca efect al aplicării legilor de retrocedare.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare Planurile Urbanistice de Detaliu prezentate.

8