Hotărârea nr. 83/2012

Hotararea nr. 83 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de asociere pentru construcţia „Complexului agroalimentar Maica Domnului” din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021 >209.60 00


HO TÂRÂRE

privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția „ Complexului agroalimentar Maica Domnului ” din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția ,, Complexului agroalimentar Maica Domnului" din str. Maica Domnului nr. 61. Sector 2, București;

Analizând:

-    Decizia nr. 13/06.01.2012 emisă de Curtea de Conturi - Camera de Conturi a Municipiului București și constatările Raportului de Control încheiat în urma controlului efectuat la Administrația Piețelor Sector 2;

-    Procesul - verbal încheiat în data de 28.03.2012 între Administrația Piețelor Sector 2 și S.C. Domino Rominvest S.R.L.;

-    Procesul - verbal încheiat în data de 03.05.2012 între Administrația Piețelor Sector 2 și S.C. Domino Rominvest S.R.L.;

-    Raportul de specialitate nr. 38648/14.05.2012 al Administrației Piețelor Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 38768/15.05.2012 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    H.C.G.M.B. nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 44/17.12.2004 privind aprobarea Contractului de Asociere pentru construcția si administrarea patrimoniului Complexului Agroalimentar Maica Domnului din București, str. Maica Domnului nr.61. Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂ RĂȘTE

Art.l Se aprobă Actul adițional la Contractul de Asociere nr. 249/14.01.2005 pentru construcția și administrarea patrimoniului Complexul Agroalimentar Maica Domnului’’, str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, București, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/17.12.2004, conform anexei ce conține un număr de 3 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adițional la Contractul de asociere nr. 249/14.01.2005 pentru construcția si administrarea patrimoniului Complexului Agroalimentar Maica Domnului din București, str. Maica Domnului nr.61, Sector 2.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.