Hotărârea nr. 82/2012

Hotararea nr. 82 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului pieţei Mihai Bravu, şos. Mihai Bravu nr. 212 - 214, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209 60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția și administrarea patrimoniului pieței Mihai Bravii, șos. Mihai Bravii nr. 212-214, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția și administrarea patrimoniului pieței Mihai Bravu, șos. Mihai Bravu nr. 212 - 214, Sector 2, București;

Analizând:

-    Decizia nr. 13/06.01.2012 emisă de Curtea de Conturi - Camera de Conturi a Municipiului București si constatările Raportului de Control încheiat în urma controlului efectuat la Administrația Piețelor Sector 2;

-    Procesul - verbal încheiat în data de 28.03.2012 între Administrația Piețelor Sector 2 și S.C. Future Star Exim S.R.L.;

-    Procesul - verbal încheiat în data de 10.05.2012 între Administrația Piețelor Sector 2 și S.C. Future Star Exim S.R.L.;

-    Raportul de specialitate nr. 38649/14.05.2012 al Administrației Piețelor Sector 2 serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 38769/15.05.2012 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/2003 privind măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2003 privind însușirea rapoartelor de evaluare si aprobarea contractelor de asociere pentru construcția/reconstrucția, modernizarea si administrarea unor piețe aliate in administrarea Administrației Piețelor Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Actul adițional la Contractul de Asociere nr. 3193/21.05.2003 pentru construcția si administrarea patrimoniului Pieței Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu nr.212-214, Sector 2, București, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2003, potrivit anexei ce conține un număr de 3 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 să semneze, în numele Consiliului Local al Sectorului 2, Actul adițional la Contractul de asociere nr. 3193/21.05.2003 pentru construcția si administrarea patrimoniului Pieței Mihai Bravu.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.