Hotărârea nr. 81/2012

Hotararea nr. 81 - privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
.60 00


HOTĂRÂRE

privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 54764/27.07.2012 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Iliov nr. 7155/11.07.2012, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 51439 în data de 11.07.2012;

-    adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Iliov nr. 8025/01.08.2012, înregistrată la Cabinet Primar Sector 2 sub nr. 1450 din data de 01.08.2012;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională in România, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

in temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului București competența de a desemna un reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București precum și a unui supleant, dintre membrii acestuia, în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București -Ilfov.

Art.2. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 83/2008 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov își încetează aplicabilitatea.