Hotărârea nr. 80/2012

Hotararea nr. 80 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2012;

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 la 30.06.2012;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul comun al M.A.I. și al M.P.P. nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicarea prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) clin Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2012, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.


ulterioare.


2