Hotărârea nr. 8/2012

Hotararea nr. 8 - privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare” al pieţei agroalimentare Obor (Noua Piaţă Obor)

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare ” al pieței agroalimentare Obor (Noua Piață Obor)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare ” al pieței agroalimentare Obor (Noua Piață Obor)\

Analizând:

Raportul de specialitate nr. 988/09.01.2012 prezentat de Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 877/09.01.2012 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/15.12.2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de investiții, cu modificările si completările ulterioare.

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 109/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă „Regulamentul de organizare și funcționare" al pieței agroalimentare Obor (Noua Piață Obor), conform anexei ce cuprinde un număr de 31 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 8/2012

VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

PIEȚEI AGROALIMENTARE OBOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PIAȚA ObOB

VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL PIEȚEI AGROALIMENTARE "PIAȚA OBOR"

V: <AT

Q -’-'P


ne. chimbare, .ETAR.

'r\

° PIAȚA OBOR $ ' . MAWET t COMPLEX

COMERCIAL r, SA

^r, «s:

PIAȚA ObOB HABUn & COMPLEX COf’KBCIAL S.A.

STR ION OTETELESANU NR 2. CAMERA M 1. SECTOR 1. BUCUREȘTI. ROMANIA REG COM. J 40 / 21135 / 2006. CIF: RO19989486. CAPITAL SOCIAL 45.000 000 LEI BANCA ROMANEASCA S.A - SUCURSALA UNION. COD IBAN R022BRMA0500028521900000

CUPRINS:

CAPITOLUL I. Prevederi generale

CAPITOLUL II. Tipul pieței si categoria de mărfuri care se comercializează

CAPITOLUL III. Prezentarea ansamblului pieței si a platoului

CAPITOLUL IV. Serviciile prestate utilizatorului pieței

CAPITOLUL V. Drepturile si obligațiile utilizatorilor pieței

CAPITOLUL VI. Drepturile si obligațiile administratorului pieței

CAPITOLUL VII. Regulamentul de funcționare al parcării

CAPITOLUL VIII. Diverse


VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,

Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare - R.O.F. al pieței agroalimentare "Piața Obor", denumit in cele ce urmeaza, impreuna cu anexele sale, "Regulamentul", este intocmit de Administrația pieței si aprobat de autoritatea publica locala in conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel cum sunt acestea reglementate prin:

-    Ordonanța Guvernului nr. 99 / 29.08.2000, privind comercializarea produselor si serviciilor din piața;

-    Hotararea Consiliului General al Municipiului București - H.C.G.M.B. nr.

239 / 2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activitatii in piețele agroalimentare din Municipiul București;

-    Legea - L nr. 650 / 07.12.2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului

- O.G.R. nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața;

-    H.C.G.M.B. nr. 51 / 06.03.2003, privind masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare din municipiul București;

-    Hotararea Guvernului - H.G.R. nr. 348 / 18.03.2004, privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice;

-    H.G.R. nr. 1.334 / 19.08.2004, privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea întăririi ordinii si disciplinei comerciale in piețele agroalimentare.

Prezentul Regulament reglementează anumite aspecte principale privind organizarea, operarea si funcționarea Pieței agroalimentare "Piața Obor". Prevederile prezentului Regulament nu instituie obligații si restricții limitative in sarcina utilizatorilor si vizitatorilor pieței, administratorul pieței rezervandu-si dreptul de a completa prevederile acestui Regulament cu reguli si reglementari necesare suplimentare privind funcționarea si utilizarea Pieței agroalimentare "Piața Obor", făcute opozabile prin asumare sau afișare si aplicabile si obligatorii atat in sarcina utilizatorilor, cat si in sarcina vizitatorilor, după caz.

In scopul prezentului Regulament, prin "utilizator" se înțelege orice persoana sau entitate, producător sau comerciant autorizat, care a incheiat contract de închiriere asupra oricărui spațiu sau taraba in cadrul "Pieței Obor", sau care este in alt mod autorizata de Administrația pieței sa folosească oricare asemenea spatii in scopul comercializării produselor autorizate spre comercializare, astfel cum este cazul inchirierilor de puncte de vanzare cu ziua.

VIZAT

Spre neschlmbare,

/oJ    e<

i ' -'«ta otdfc . I    Comdex.

COAGUL ,/

3 A


SECRETAR,

Prezentul Regulament se completează in mod corespunzător cu reguli si reglementari prevăzute in regulamentul de funcționare a Complexului Comercial "Piața Obor" din care face parte Piața agroalimentara "Piața Obor".

vizat

Spre neschimbare, 1

SECRETAR.

/,' I

° PWTftOBOn ICOMIEX.

COa»F*;i*l

SA

<$7l a O'

CAPITOLUL I

Prevederi generale

1. Denumirea pieței

Piața publica agroalimentara Obor poarta denumirea de Piața agroalimentara "Piața Obor". In prezentul Regulament, Piața agroalimentara "Piața Obor" este denumita "Piața Obor". Orice referire in cuprinsul prezentului Regulament la "piața", "Piața Obor", sau orice cuvânt sau expresie similara, va fi considerata o referire la Piața agroalimentara "Piața Obor" (sau oricare parte sau dependința a acesteia), cu excepția cazului in care se prevede in mod expres o alta referire.

2. Sediul pieței

Sediul Pieței Obor este in București, Sector 2, Strada Ziduri Moși nr. 4.

3. Administrația pieței

Piața Obor este administrata privat in conformitate cu prevederile legale si Contractul - cadru de Parteneriat Public Privat pentru Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor, de către "Piața Obor Market & Complex Comercial" s.a., societate comerciala de naționalitate romana cu sediul social in București, sector 1, str. Ion Oteteleseanu nr. 2, inmatriculata in Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 21135 / 18.12.2006 si avand atribuit Codul de înregistrare Fiscala RO 19989486, denumita in continuare "Administrația pieței".

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,


4. Hotararea consiliului local privind localizarea pieței si a specificului acesteia

t;

Localizarea Pieței Obor, precum si specificul acesteia de piața agroalimentara, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 2 București nr. 131 / 15.12.2006.

5. Autorizația de funcționare acordata de autoritatea publica locala

Piața Obor funcționează in mod valabil in baza autorizației de funcționare

emisa de Primăria Sectorului 2 - București nr. ... / .........., in baza art. 9 din

H.G.R. nr. 348 / 18.03.2004, privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice.

CAPITOLUL II

Tipul pieței si categoria de mărfuri comercializate

VIZAT

1. Tipul pieței    | $pre neschimbare,.

I SECRET AP,

Piața Obor are destinația si este autorizata sa funcționeze ca piața agroalimentara publica, administrata privat.

2. Natura produselor si serviciilor de piața care se comercializează

Natura produselor si serviciilor de piața care se pot comercializa in Piața Obor va fi in conformitate cu prevederile descrise in cele ce urmeaza. In cadrul Pieței Obor se comercializează produse si servicii de piața de următoarea natura:

(i)


Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse alimentare, băuturi si tutun (CAEN 4711);

Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare (CAEN 4719); y

(iii)    Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate (CAEN 4776);

(iv)    Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe (CAEN 4781);

(v)    Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe (CAEN 4782);

(vi)    Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse (CAEN 4789);

(vii)    Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor (CAEN 4799);

(viii) Depozitari (CAEN 5210);

(ix)    Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (CAEN 5221);

(x)    Restaurante (CAEN 5610);

VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,


(xi)    Alte servicii de alimentație n.c.a. (CAEN 5629);

£KT5630);


(xii)    Baruri si alte activitati de servire a băuturilor (C (xiii) Alte activitati de servicii (CAEN 9609).

3. Natura produselor sau serviciilor de piața interzise comercializării

In Piața Obor este strict interzisa comercializarea fara acordul prealabil expres, scris, al Administrației pieței, dat pentru fiecare caz in parte al oricăror substanțe toxice, inflamabile sau explozive, a armelor de foc si a munițiilor, a materialelor de industrie pornografica, a jucăriilor si a produselor si / sau activitatilor comercializate in mod uzual in bâlciuri, târguri si talciocuri, a vinului obtinut din vie de hibrid sau orice tip de vin care nu respecta condițiile de comercializare stabilite prin Legea viei si vinului, precum si a oricăror altor materiale sau produse de orice alta natura decât cele autorizate potrivit prezentului Regulament si care sunt sau pot din când in când fi interzise spre comercializare de Administrația pieței sau potrivit legii romane.    ,    ~ oeq.

.o1*.


>*/


Comercializarea si consumarea băuturilor alcoolice este permisa numai in spatiile special amenajate si autorizate ca atare. Propaganda, comis voiajul, amanetul, camataria, jocurile de noroc, pariurile si cerșetoria sunt interzise in incinta Pieței Obor, iar utilizatorii vor coopera cu Administrația pieței pentru a preveni astfel de activitati.

4. Periodicitatea pieței

Piața Obor este autorizata sa funcționeze ca piața permanenta.

5. Programul de funcționare.

Piața Obor funcționează zilnic, pe intreaga perioada a anului, cu următorul program:

(i)    de luni pana vineri inclusiv, intre orele 07:00 -

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,


(ii)    sambata, intre orele 07:00 - 18:00;

(iii)    duminica intre orele 07:00 - 16:00.

Piața Obor este inchisa activitatilor comerciale in următoarele situații:

1-2 zile pe luna pentru efectuarea activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, precum si pentru desfasurarea activitatilor de curățenie generala;

ori de cate ori situația o impune.

Piața Obor poate decide cu privire la modificarea programului de funcționare, in următoarele situații:

In zilele stabilite sărbători legale;

In lunile de iarna sau ori de cate ori de cate ori condițiile meteorologice o impun.

Piața Obor va anunța in prealabil comerciantii cu privire la orice modificare al programului de funcționare.

/- ’irATA tTBOH v-Fjr.

SA

Piața Obor are program de aprovizionare, pe întreaga perioada a anului zilnic intre orele 05:00 - 07:00.

Programul de funcționare al parcării subterane din incinta Pieței Obor funcționează zilnic, după programul Complexului comercial "Piața Obor" la care se mai adauga cate o ora înainte si după.

în afara programului de funcționare parcarea va fi închisă.

CAPITOLUL III

Prezentarea ansamblului pieței si a platoului

VIZAT

Spre neschimbare,


1. Cai principale de acces in zona

Piața Obor beneficiază de cai de acces in zona, după cum este descris in continuare:

(i)    La Nord, intrarea in piața se face din strada Ziduri Moși;

(ii)    La Sud, intrarea in piața se face din strada Chiristigii;

(iii)    La Est, intrarea in piața se face din strada Ziduri Moși;

(iv)    La Vest, intrarea in piața se face din strada Câmpuri Moși.

2. Suprafața totala, suprafața platoului si suprafața acoperita

Piața Obor se întinde pe o suprafața totala 15.609 mp, din care 11.686 mp reprezintă suprafața totala a platformei exterioare, si 3.923 mp suprafața acoperita, situata la parterul construcției Complexul Comercial "Piața Obor", identificata cu numărul cadastral provizoriu 15004 si înscrisa in Cartea Funciara nr. 63302 a Municipiului București Sector 2.

3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței

IO


Pavimentul platoului Pieței Obor este realizat din asfalt bituminat.

4. Indicarea cailor de acces a clientilor la punctele de vanzare

Clientii au acces la punctele de vanzare in cadrul pieței situate la parter si cele situate pe platforma exterioara, astfel:

(i) Pietonal:

- In piața situata la parter, prin aleea principala si trotuarele perimetrale prevăzute cu rampe pentru accesul cărucioarelor pentru copii sau a persoanelor cu dizabiliati;

-    In incinta pieței situate la parter prin holurile si culoarele special amenajate si semnalizate in acest sens;

-    Din parcarea subterana la parter prin intermediul celor 4 ascensoare de persoane;

-    Pe platforma exterioara, prin aleea principala si trotuarele perimetrale prevăzute cu rampe pentru accesul cărucioarelor pentru copii sau a persoanelor cu dizabiliati.

(ii) Vehicule (cu 4 si 2 roti):

- Vehiculele cu 4 roti: din strada Chiristigiilor pe aleea principala situata pe platforma exterioara si rampa de acces la parcarea subterana;

- Vehiculele cu 2 roti: din strada Chiristigiilor, sau dinspre strada Câmpuri Moși, pana la intrarea pe aleea principal, unde sunt amenajate spatii special destinate parcării acestora.

VIZAT

5. Spatii de parcare


Spre neschimbare,

SECRETAR,

Piața Obor este dotata cu 186 de locuri de parcare auto, cu taxa orara, denumite in continuare "Parcare".

Accesul in parcarea subterana se face pe latura de Sud a Pieței Obor, cu intrare dinspre strada Chiristigii.

/o'

/    or

f    i L'

C s a

Parcările sunt dotate cu bariere de control acces pe baza de jeton si operator uman.

Intrarea in parcare se face prin dreptul barierelor de acces, după eliberarea jetonului de către automat situat pe partea stanga, înaintea barierei.

In cazul in care nu s-a eliberat jeton de intrare, trebuie anuntat imediat personalul specializat din incinta parcării.

Jetonul de parcare trebuie pastrat pentru efectuarea plătii, anterior plecării din parcare.

Ieșirea din parcare se face numai pe baza jetonului de intrare validat si achitat la casieria din incinta parcării.

Piața Obor, are amenajata pe platforma exterioara o parcare de aprovizionare dotata cu 24 de locuri pentru autovehicule cu o capacitate totala de 3,5 tone.

Piața Obor are amenajata pe platforma exterioara cu 20 de locuri de parcare vehicule cu 2 roti, in 2 zone distincte.


6. Sectorizarea platoului pieței pe specific de

comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vanzare

Piața Obor este conceputa, ca produsele autorizate in cadrul pieței sa se comercializeze, pe sectoare specifice, pe categorii de comercianti si produse comercializate, cum ar fi, dar fara a se limita la, producători agricoli, produse alimentare, produse nealimentare, produse de uz gospodăresc etc. Planuri ale Pieței Obor cu identificarea fiecărui astfel de sector de comercializare, vor fi afișate in locuri vizibile in cadrul pieței. Totodată, Administrația pieței va asigura indicarea si identificarea, prin panouri de semnalistica, a sectoarelor relevante in cadrul pieței. Structurile de vanzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare si de alimentație publica sunt aliniate pe latura dinspre Nord - Vest si Sud - Est a pieței, după cum acestea apar identificate in planurile semnalizate in incinta pieței.

Punctele de vanzare in incinta pieței sunt structurate pe categorii, după cum este descris in continuare. Piața Obor este impartita in 6 sectoare de comercializare, desemnate pe categorii prin raportare inter alia la natura si proveniența produselor comercializate, respectiv:


mari de prezentare (pepeni, cartofi, varza, brazi, puieti de pomi fructiferi si ornamentali, răsaduri de flori etc.);

(ii)    Sectorul 2 - Platforma exterioara - 20 chioșcuri din lemn -Produse alimentare si nealimentare, produse de uz casnic si meșteșugăresc desfășurate pe o suprafața de 1.009 mp;

(iii)    Sectorul 3 - Platforma exterioara - Unitate de alimentație publica prevăzută cu terasa dotata cu mobilier specific pe o sprafata de 596 mp;

(iv)    Sectorul 4 - Parter - 494 de tarabe desfășurate pe o suprafața de 4.300 mp - Legume, radacinoase, fructe etc.;

(v)    Sectorul 5 - Parter - Distribuitoare produse contra cost.

7. Descrierea mobilierului si a dotărilor utilizate pentru fiecare sector al platoului pieței, materialele din care sunt realizate,

dimensiuni etc.


VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,


Mobilierul si dotările puse la dispoziția utilizatorilor in incinta pieței au următoarele caracteristici:

(i)    Mobilierul din zona acoperita si destinate sectorului legume -fructe, este de tip taraba, realizate din otel zincat cu blat din fibra de sticla, cu o lungime de 120 cm, lățime de 90 cm si inaltime de 80 cm;

(ii)    Standurile de prezentare de pe platforma exterioara sunt confecționate din scândura de lemn, fiecare parcela fiind in suprafața de 18 mp;

(iii)    Chioșcuri de lemn prevăzute cu tablou electric pentru iluminat si prize in suprafața de 4 mp si 8 mp cate 10 bucăți din fiecare.

8. Localizarea cântarelor de control ale pieței, spațiului de închiriere a cântarelor si dotărilor P.S.I. si de prim ajutor, grupurilor

sanitare etc., precum si a celorlalte servicii oferite in cadrul pieței

/o'

Cântarul pieței, spațiul de închiriere a cântarelor si a dotărilor P.S.I. si de prim ajutor, a grupurilor sanitare si a celorlalte servicii oferite in cadrul pieței, sunt amplasate astfel cum acestea apar semnalizate in incinta pieței, si conform planurilor expuse si semnalizate in incinta pieței.

9. Localizarea utilităților de natura electrica, apa, canalizare si gaze

Rețelele electrice, rețelele de apa si canalizare si gaze, precum si racordurile de bransare a utilităților pieței la acestea, sunt amplasate conform proiectelor tehnice de instalații, si in conformitate cu proiectele si detaliile tehnice, autorizațiile si avizele, precum si planurile de urbanism ce au stat la baza edificării construcției.

VIZAT

Spre neschlmbare,

AFCRET af?»


10. Spatiile de depozitare a deșeurilor

Spațiul de depozitare a deșeurilor este amplasat in exteriorul incintei, la o distanta de aproximativ 30 metri de accesul dinspre zona de Vest in Piața Obor, dinspre strada Câmpuri Moși.

Spațiul de depozitare este amplasat pe o platforma betonata in suprafața de aproximativ 140 mp, prevăzută cu apa si canalizare, containerele in care se colectează gunoiul este diferențiat funcție de tipul gunoului: uscat, umed si ambalaje din materiale reciclabile.

11. Alte obiective inscrise in planul pieței

186 de locuri de parcare subterana desfasurata pe o suprafața de 6.000

mp;

20 de locuri de parcare vehicule cu 2 roti desfășurate in 2 zone distincte pe platforma exterioara;

Spatiile destinate depozitarii mărfurilor, amplasate la subsol, desfasurata pe o suprafața de 1.000 m.p.

#’”v' ’-’t

VIZAT

Spre neschimbarc,

SECRETAR,

CAPITOLUL IV

Servicii prestate utilizatorilor pieței agroalimentare

1. Tipul serviciului oferit de Administrația pieței care facilitează desfasurarea activitatii in cadrul pieței agroalimentare

Administrația Pieței Obor asigura următoarele servicii si facilitați:

(i)    494 de tarabe realizate din otel zincat cu blat din fibra de sticla, cu o lungime de 120 cm, lățime de 90 cm si inaltime de 80 cm;

(ii)    20 de chioșcuri de lemn prevăzute cu tablou electric pentru iluminat si prize in suprafața de 4 mp si 8 mp cate 10 bucăți din fiecare;

(iii)    40 de standuri de prezentare confecționate din scândura de lemn;

(iv)    1.000 mp la subsol, spatii pentru depozitarea mărfurilor;

(v)    Spatii pentru pentru pastrarea si închirierea cântarelor si dotărilor P.S.I. si prim ajutor;

(vi)    80 cantare electronice cu o capacitate maxima de cântărire de 10 kg, oferite contra cost;

(vii)    Spatii pentru amplasarea cântarelor de control;

(viii) 2 cantare de control cu o capacitate maxima de cântărire de 10 kg si 2 cu o capacitate maxima de cântărire de 30 kg;

(ix)    12 bazine pentru spalarea legumelor si fructelor;

(x)    Posibilitatea deschiderii    /    închiderii    perimetrale    a    parterului,

funcție de anotimp si condițiile meteorologice;

(xi)    Birou administrativ;

(xii)    Casierie;

de


(xiii)    Spatii pentru pastrarea    materialelor    de    întreținere    si

curățenie;

; ’l;

14

Sa vV

-o?'


(xiv)    186 locuri de parcare subterana pentru clienti, din care 5 pentru autoturismele persoanelor cu dizabilitati, cu acces contra cost;

(xv)    24 de locuri de parcare autovehicule de aprovizionare situata pe platforma exterioara;

(xvi)    20 de locuri de parcare vehicule cu 2 roti desfășurate in 2 zone distincte pe platform exterioara, cu acces gratuit;

(xvii) 4 ascensoare de persoane pentru accesul clientilor, din parcarea subterana la parter;

(xviii) 1 ascensor de marfa pentru accesul utilizatorilor cu marfa, de la parcarea subterana la parter;

(xix)    8 puncte pentru colectarea gunoiului si ambalajelor, situate la parter in incinta pieței, prevăzute fiecare cu cate 5 pubele de gunoi avand capacitatea de 120 de I si un cărucior pentru depozitarea intermediara a ambalajelor folosite;

(xx)    Punct de colectare a deșeurilor umede si uscate si a ambalajelor reciclabile rezultate din activitatea comerciala, construita pe o platform betonata dotata cu apa si canalizare;

(xxi)    Servicii de salubrizare;

(xxii) Punct cu mijloace de intervenție P.S.I.;

(xxiii) 4 grupuri sanitare inclusiv pentru persoane acces contra cost.

VIZAT

Spre neschimbare;.

SECRETAR,


(xxiv) Ventilație centralizata.

(xxv) Furnizare de utilitati: apa de la rețeaua publica a orașului sau in caz de avarie de la putui de apa de mare adâncime din cadrul statiei de apa a Administrației Piețelor Sector 2, canalizare, energie electrica de la rețeaua publica a orașului sau in caz de avarie de la grupul electrogen propriu, gaze.

Administrația pieței nu este răspunzătoare pentru nicio intrerupere in serviciile de mai sus. Costurile aferente serviciilor oferite cu titlu oneros vor fi impartite si platibile de utilizatori Administrației pieței in conformitate cu metodele stabilite de Administrația pieței.

(xxvi) Servicii de paza si monitorizare video;


o"(xxvii)


Statie de amplificare audio;


(xxviii)


Monitorizare si mentenanta tehnica;


(xxix)


Curățenie;


(xxx)


Deratizare, dezinsectie si dezinfectie;


VIZAT

Spre neschimbare

SECRETAR,


(xxxi)


Iluminat public exterior pe întreaga platforma exterioara.

2. Reglementari in cadrul pieței

Spatiile si facilitățile in incinta pieței vor fi utilizate intr-un mod convenit si cuvenit, cu respectarea restricțiilor descrise in cele ce urmeaza.

Acces.    Trotuarele, intrările, pasajele, curțile, ascensoarele,

vestibulele, scările, coridoarele si holurile nu vor fi obstructionate sau impiedicate de utilizatori sau folosite in orice scop, altul decât acela al accesului si ieșirii in sau din spațiu si pentru livrarea de mărfuri si echipamente intr-o maniera prompta si eficienta, folosind caile de acces destinate de Administrația pieței pentru astfel de livrări.

Este strict interzisa accesarea de către comercianti si clienti a spatiilor si dependințelor ce exced platformei comerciale a pieței, sau a acelor spatii sau intrări marcate cu expresia "accesul neautorizat interzis" sau alte cuvinte, expresii similare sau semne.

Modalitati de încasare a tarifelor. Contravaloarea serviciilor oferite de către Administrația pieței, se realizează respectandu-se prevederile legale in acest sens, respectiv pe baza de bon fiscal emis de casa de marcat si chitanța la casieria din incinta pieței sau prin ordin de plata.

Parcarea. Piața Obor este dotata cu 186 de locuri de parcare auto, cu tarifare orara, denumita in continuare "Parcare" si 24 de locuri de parcare pentru autovehicule de aprovizionare, denumita in continuare "Parcare aprovizionare".

Exteriorul Pieței. Nici o cortina, jalauzea, umbrar, paravan sau umbrella de terasa, altele decât acelea care au fost aprobate in prealabil, in scris, de către Administrația pieței, nu vor fi atașate, agatate sau folosite in incinta Pieței Obor.

Toate dispozitivele electrice amplasate in incinta pieței trebuie sa respecte standardele si normativele tehnice in vigoare si vor putea fi instalate si utilizate numai cu acordul prealabil scris al Administrației pieței.

/O'

16

/■?


VIZAT.'

Spre neschlmbare, SEîCF^ET AF?»

Semne. Niciun semn, reclama, notificare sau corespondenta nu vor fi expuse, inscripționate, pictate sau atașate pe nicio parte sau oortiune a exteriorului construcției sau in interiorul acesteia, fara acordul prealabil scris al Administrației pieței.

Usi si Goluri. Ușile si golurile exterioare care primesc sau reflecta lumina si aerul in incinta sau holurile, caile de acces sau alte parti comune din imobil, nu vor fi acoperite sau in alt fel obstructionate.

Ventilație. Nicio vitrina sau alt articol nu vor fi amplasate in dreptul sau atașate de nicio parte a exteriorului imobilului, precum nici in holuri, coridoare sau vestibule, precum si niciun articol nu va obstructiona intrările de aer condiționat sau evacuările, fara acordul prealabil scris al Administrației pieței.

Instalații Sanitare. Spălătoarele de legume si fructe, sifoanele de pardoseala din incinta pieței, toaletele si instalații sanitare din grupurile sanitare nu vor fi folosite in niciun alt scop decât acela pentru care au fost concepute, si niciun fel de prafuri, gunoaie, reziduri, cârpe, acizi sau alte substanțe nu vor fi depozitate in ele.

Deterioare. Este interzisa marcarea, vopsirea, inscripționarea, sau in orice fel deteriorarea vreunei parti a incintei. Nicio forare, scrijelire, taiere sau intindere de fire nu vor fi permise, fara acordul prealabil scris al Administrației pieței. In cazul in care utilizatorul pieței provoacă deteriorări in incinta pieței, Administrația pieței este indreptatita sa solicite despăgubiri cu titlu de daune pe baza Procesului verbal de constatare care va menționa natura si valoarea prejudiciului creat.

Spațiul. Niciun spațiu in cadrul pieței nu va fi folosit pentru manufacturarea sau fabricarea de bunuri de orice fel, si nicio marfa nu va fi vanduta in regim de bazar, talcioc, etc.

Zgomot. Utilizatorii nu vor face si nu vor permite sa se faca orice fel de zgomot obscen sau deranjant, sau sa interfereze in acest mod cu alti utilizatori sau vizitatori ai pieței.

Substanțe inflamabile. Este interzisa aducerea in orice moment sau pastrarea in incinta pieței a oricărui fel de materiale sau substanțe combustibile sau inflamabile, solide sau lichide.

Vehicule cu 2 roti, Animale. Niciun vehicul cu 2 roti sau animal de niciun fel, cu excepția câinilor pentru nevazatori, nu vor fi aduse sau tinute in incinta pieței agrolaimentare.

Livrările. Nu vor fi folosite in cadrul pieței, nici de către utilizatori, si nici de către alte persoane, in livrarea sau primirea de mărfuri, niciun fel de cărucioare ce nu sunt echipate cu roti din cauciuc, avand dimensiunea platformei de maxim 1 mp, si o capacitate maxima de încărcare de 300 kg.

-    17

VIZAT

! Spre neschimbare, SECRETAR.

Nicio persoana nu va avea voie sa ridice cutii, pachete sau echipamente in afara orelor de aprovizionare 05,00 • 07,00, fara acordul prealabil al Administratorului.

Serviciile alimentare. Utilizatorilor nu le va fi permis sa gateasca sau sa desfasoare activitati de restaurant, auto-servire, cafenea, pentru vanzarea sau prestarea de servicii de alimentație pentru angajați sau pentru alte persoane. Totodată, utilizatorilor nu le va fi permis sa cauzeze sau sa permită mirosuri de gătit sau de procesare sau de mirosuri deranjante sau neobișnuite care sa emane in interiorul pieței.

Ridicarea gunoiului. Gunoiul va fi adunat in recipiente adecvate si inchise, iar aceste recipiente vor fi golite in containerele furnizate in acest sens.

Reguli privind incendiile. Fumatul in incinta pieței, atat la parter cat si la subsol este strict interzis. Fumatul pe platforma exterioara este permis numai in zonele special amenajate si dotate corespunzător cu scrumiere.

Focul, aprinderea focului si fumul sunt interzise in toate zonele din interiorul si exteriorul pieței. Depozitarea obiectelor inflamabile sau a unor asemenea lichide (petrol, uleiuri, gaz, benzine), si golirea containerelor conținând astfel de produse sunt interzise in cadrul pieței.

Excepție fac zonele special amenajate situate pe platforma exterioara, unde se comercializează produse tradiționale preparate pe gratare ce sunt dotate cu hota si cos de evacuare a fumului cu o inaltime minima de 4 m de la nivelul grătarului.

Fiecare gratar trebuie sa fie dotat cu un recipient din metal, special construit pentru depozitarea jarului si a cenușii rezultate din procesul de ardere a combustibilului solid folosit la gratar. După stingerea si racirea totala a resturilor combustibile de către comerciant, aceste recipiente vor fi golite in containerul de gunoi de către personalul care asigura serviciile de curățenie.

In incinta unităților de alimentație publica care folosesc butelii de gaz metan, comerciantii au obligația de a depozita in condiții de siguranța si de a utiliza numai recipiente conforme cu normele legale in vigoare.

CAPITOLUL V

Drepturile si obligațiile utilizatorului pieței

1. Drepturile utilizatorului pieței

A? MTAOBO»

!S


VIZAT

Spre neschimbare,

SECRET ap.

In conformitate cu prevederile prezentului Regulament, utilizatorii in cadrul Pieței Obor pot beneficia de următoarele drepturi:

(i)    Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piața;

(ii)    Producătorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la administrația pieței cantare verificate metrologic;

(iii)    Sa    aiba acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singura cântărire;

(iv)    Sa    poata practica preturile pe care le considera optime pentru

mărfurile pe care le comercializează;

(v)    Sa    aiba acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

(vi)    Sa    fie informat asupra perioadei si orarului de funcționare a

pieței;

(vii)    Alte drepturi oferite de Administrația pieței.

2. Obligațiile utilizatorilor pieței

In plus fata de actele normative in vigoare si angajamentele contractuale asumate prin semnarea acestora, precum si a obligațiilor prevăzute in prezentul Regulament (astfel cum poate fi acesta modificat sau completat) si / sau conform legii, utilizatorii au si următoarele obligații:

(i)    Sa afișeze preturile pentru produsele oferite la vanzare, conform prevederilor legale;

(ii)    Sa respecte legislația referitoare la desfacerea produselor;

(iii)    Sa comercializeze numai produsele inscrise in Certificatul de producător;

(iv)    Sa comercializeze doar acele persoane care sunt inscrise in Certificatul de producător;

(v)    Sa utilizez instrumentele de cântărire la loc vizibil de către clienti;

VIZAT

Spre neschimbare,,

SECRETAR,

(vi)    Sa folosească numai cantare verificate din punct de vedere metrologic;

(vii)    In cazul persoanelor juridice sa respecte prevederile legale in ceea ce privește utilizarea caselor de marcat si de a emite bon fiscal;

(viii) Sa inscripționeze denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care sa nu poata fi stearsa, potrivit standardelor impuse de Administrația pieței;

(ix)    Sa mențină in mod permanent curățenia la locul de vanzare si in jurul acestuia si sa transporte si depoziteze gunoiul numai la unul din cele 8 puncte de colectare intermediare semnalizate pentru colectarea gunoiului si ambalajelor, prevăzute fiecare cu cate 5 pubele de gunoi avand capacitatea de 120 de I si un cărucior pentru depozitarea intermediara a ambalajelor aruncate;

(x)    Sa nu expună mărfurile in afara locului de vanzare alocat;

(xi)    Sa nu ofere spre vanzare mărfurile din mers sau din amplasamente neautorizate de Administrația pieței;

(xii)    Sa nu ofere spre vanzare produse inainte de deschiderea pieței si după inchiderea acesteia;

(xiii) Sa nu dețină si sa nu păstreze produse agroalimentare, pe tarabe si in spatiile de depozitare, deteriorate sau care emana mirosuri neplăcute;

(xiv)    De a răspunde in orice situație de bunurile puse la dispoziție de către Administrația pieței dar si de bunurile proprii;

(xv)    Sa utilizeze in mod corect instalațiile sanitare si după utilizarea acestora sa le aduca in perfecta stare de curățenie;

(xvi)    In cazul contractelor de închiriere încheiate cu persoane juridice, administratorul persoanei juridice semnatare a contractului este unicul răspunzător al întregii activitati ce se desfasoara in piața agroalimentara in baza contractului de inchiriere;

| VIZAT 1

1 Spre neschlmbaie, I;

SECRET_APț_f

(xvii) Sa nu subinchirieze punctele de vanzare; ----—    '

(xviii) Sa nu impiedice sau obstructioneze organele de control in exercitarea atribuțiilor de serviciu privind respectarea legislatei in vigoare;

(xix)    Sa asigure instruirea personalului propriu care isi defasoara activitatea in incinta pieței agroalimentare, in ceea ce privește securitatea si sanatatea muncii si Normele de P.S.I., asumandu-si intreaga răspundere in acest sens;

(xx)    Sa manifeste un comportament civilizat atat fata de consumatori cat si fata de ceilalți utilizatori ai pieței;

(xxi)    Aprovizionarea se va face direct din parcarea de aprovizionare, aleea principala sau din subsol, prin intermediul ascensorului de marfa, semnalizat corespunzător;

(xxii) Aprovizionarea cu marfa in cadrul pieței se face prin intermediul cărucioarelor care trebuie sa fie echipate cu roti din cauciuc, avand dimensiunea platformei de maxim 1 mp, si o capacitate maxima de incarcare de 300 kg;

(xxiii) Utilizatorii in cadrul Pieței Obor sunt obligați sa fie in mod corespunzător aprovizionați si sa mențină deschise punctele de comercializare de la inceputul si pana la sfârșitul programului de funcționare conform prezentului Regulament.

(xxiv) Este interzisa aducerea in incinta si / sau utilizarea oricăror corpuri de mobilier care nu au fost aprobate in prealabil de către Administrația pieței sau altele decât cele puse la dispoziție de Administrația pieței;

(xxv) Focul, aprinderea focului si fumul sunt interzise in toate zonele din interiorul si exteriorul pieței. Depozitarea obiectelor inflamabile sau a unor asemenea lichide (petrol, uleiuri, gaz, benzine), si golirea containerelor conținând astfel de produse sunt interzise in cadrul pieței.

Excepție fac zonele special amenajate situate pe platforma exterioara, unde se comercializează produse tradiționale preparate pe gratare ce sunt dotate cu hota si cos de evacuare a fumului cu o inaltime minima de 4 m de la nivelul grătarului.

> o".

I ‘    *

22

Fiecare gratar trebuie sa fie dotat cu un recipient din metal, special construit pentru depozitarea jarului si a cenușii rezultate din procesul de ardere a combustibilului solid folosit la gratar. După stingerea si racirea totala a resturilor combustibile de către comerciant, aceste recipiente vor fi golite in containerul de gunoi de către personalul care asigura serviciile de curățenie.

(xxvi) In incinta unităților de alimentație publica care folosesc butelii de gaz metan, comerciantii au obligația de a depozita in condiții de siguranța si de a utiliza numai recipiente conforme cu normele legale in vigoare.

(xxvii) Nerespectarea oricărei prevederi din prezentul Regulement, conferă dreptul Administrației pieței de a percepe penalitati, pe baza de proces verbal de constatare al încălcării Regulamentului. Contravaloarea penalității este echivalentul chiriei percepute pentru punctul de lucru respectiv pe durata unei zile.

CAPITOLUL VI

Drepturile si obligațiile Administrației pieței

1. Drepturile Administrației pieței

Administrația Pieței Obor are următoarele drepturi:

(i)    De a întocmi împreuna cu Administrația Piețelor Sector 2, Regulamentul in care sa prevada modalitatea de funcționare a Noii Piețe Obor si sa il supună aprobării Consiliului Local Sector2;

(ii)    De a verifica modul in care utilizatorii isi respecta obligațiile asumate prin prezentul Regulament;

(iii)    De a stabili tarifele pentru serviciile prestate in incinta pieței;

(iv)    De a elabora si afișa la loc vizibil Regulamentul.

2. Obligațiile Administrației pieței

? - “22

In conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Administrația pieței are următoarele obligații:

(i)    Verifica daca utilizatorii pieței au calitatea de producători in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv daca au Certificatul de producător vizat la zi;

(ii)    Verifica daca utilizatorii pieței au afișate denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociației familiale si sediul social;

(iii)    De a sprijini organele de control autorizate;

(iv)    De a nu admite in piața un număr mai mare de utilizatori decât limita locurilor de vanzare existente in sectorul de piața destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

(v)    De a asigura evidenta solicitărilor locurilor de vanzare si de a asigura atribuirea acestora producătorilor agricoli si comerciantilor produselor pe baza de licitație sau in ordinea solicitărilor, ori după cum va considera cuvenit, după caz;

(vi)    De a asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre inchiriat utilizatorilor pieței;

(vii)    De a asigura cantare in stare de funcționare destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semințelor;

(viii) De a asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

(ix)    De a asigura salubrizarea pieței zilnic si ori de cate ori este necesar;

(x)    De a asigura, in mod gratuit, funcționarea unor cantare tip balanța sau bascula cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântărire, necesare mărfurilor vândute in cantitate mare de către utilizatorii pieței;

(xi)    De a aplica sancțiuni convenționale sau legale pentru neresoectarea obliaatiilor utilizatorilor.

w 23 ’ r;

.r

VIZAT--

Spre neschimbare,

secretar; [

CAPITOLUL VII

Regulamentul de funcționare al parcării subterane

Intrarea in posesia jetonului de parcare si intrarea in parcare presupune acceptarea prezentul Regulament al parcării.

Pentru evitarea unor situații neplăcute, trebuie sa se acorde atentie semnificației indicatoarelor instalate in perimetrul Complexului comercial "Piața Obor", tuturor informațiilor afișate, precum si indicațiilor agentilor de paza și ordine.

Administrația parcării nu este responsabila pentru daunele provocate de nerespectarea semnificației indicatoarelor si a marcajelor rutiere din perimetrul Complexului comercial "Piața Obor" ori a indicațiilor agentilor de paza si ordine.

Administrația parcării nu este responsabila pentru daunele provocate de mișcările barierelor, in situația nementinerii distantei dintre autovehicule, reglementata prin indicatoare rutiere.

Utilizatorii parcării sunt instiintati sa nu lase la vedere, in autovehicule obiecte de valoare. Pe durata utilizării parcării, conducătorii auto au obligația de a asigura autovehiculele si bunurile aflate in acestea, în tariful de parcare nefiind incluse cheltuieli pentru pază.

Este interzis a se lașa in autovehicule animale, substanțe inflamabile ori alte obiecte periculoase.

Administrația parcării nu răspunde de eventualele daune, prejudicii ori furturi ce se pot intampla in parcare.

Administrația parcării nu este responsabila pentru prelungirea timpului de așteptare la casa de plata a parcării, în perioadele de vârf de trafic.

Parcarea este destinata numai autovehiculelor fara remorci care au o inaltime maxim de 2,30 m si o greutate maxima de 3,5 tone.

Conducătorul autovehiculului trebuie sa parcheze autovehiculul numai in spațiul delimitat pentru acesta si sa respecte cu atentie toate semnele de circulație interne din parcare.

Nerespectarea prevederilor prezentului regulement da dreptul Administartiei parcării sa blocheze autovehiculul in incinta parcării, cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente, respectiv taxa de deblocare de 100 Lei la care se va adauga si taxa de staționare, aceasta va fi colectata de către personalul autorizat al administrației parcării.

Daca conducătorul autovehiculului pierde jetonul de parcare, trebuie sa faca dovada orei exacte la care a intrat in parcare, daca nu poate dovedi aceasta, clientul este obligat sa plateasca contravaloarea a 75 de ore de

staționare, respectiv 150 Lei / autovehicul, reprezentând contravaloarea jetonului de parcare pierdut.

Din motive de securitate sunt montate camere de supraveghere video langa toate intrările si toate ieșirile din parcare, precum si langa casele de plata si automatul de distribuire a jetoanelor de acces in parcare. Camerele de supraveghere video instalate în parcari sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului.

Perioada maxima de timp in care un autovehicul poate staționa in parcare, in absenta unui abonament lunar, este de 3 zile, după acest interval, autovehiculul va fi blocat cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente.

Staționarea in fata barierei de ieșire pe motiv de neplata se sancționează cu o amenda de 100 Lei la care se adauga contravaloarea tarifului de parcare.

Este interzisa utilizarea abuziva a locurilor de parcare marcate ca fiind rezervate autovehiculelor persoanelor cu dizabilitati. Este interzisa parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate special pentru parcare.

Este interzisa deteriorarea sau neprezentarea în vederea efectuării plătii a jetonului de intrare în parcare.

Administrația parcării nu este responsabila pentru orice consecința imediata sau ulterioara, directa sau indirecta, a nerespectarii prezentului regulament sau a refuzului achitării tarifelor de parcare ori a penalităților afișate.

In incinta parcării subterane este strict interzis accesul vehiculelor cu 2

roti.

Vehiculele cu 2 roti au prevăzute spatii de parcare special amenajate in 2 zone distincte situate pe platforma exterioara.

CAPITOLUL VIII Diverse

Prezentului Regulament de Organizare si Funcționare al pieței agroalimentare "Piața Obor" se anexeaza:

-    Plan de încadrare, Scara 1 / 2.000;

-    Plan de situație, Scara 1 / 500;

-    Plan parter si Platforma exterioara, Scara 1 / 200;

-    Plan subsol, Scara 1 / 200.

/ <□'    O»

'    . 25

VIZAT

Spre neschlmbart,

secretar, !

Nerespectarea oricărei prevederi ale prezentului Regulament de către utilizatorii pieței nu va putea avea drept motivație necunoașterea acestuia.

Prezentul regulament de Organizare si Functionarte al pieței agroalimentare "Piața Obor" are 26 de pagini si 4 planșe.


VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,VIZAT

Spre neschlmbare,

SECRETAR,VIZAT

ISpre neschlmbare,

SECRETAR,

31