Hotărârea nr. 79/2012

Hotararea nr. 79 - privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011

ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Convenția de colaborare încheiata între D.G.A.S.P.C. Sector 2 și Asociația ,,Hrăniți Copiii ” în

baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Convenția de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 și Asociația ,,Hrăniți Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 52447/16.07.2012 precum și Nota de Fundamentare nr. 52448/16.07.2012 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/29.07.2011 privind aprobarea încheierii convenției de colaborare cu Asociația Hrăniți Copiii”, modificată și completată prinH.C.L. nr. 43/11.04.2012,

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 2 la convenția de colaborare încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Asociația „Hrăniți Copiii", potrivit H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 43/11.04.2012, conform anexei ce cuprinde un număr de 3 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să semneze. în numele Consiliului Local al Sectorului 2, actul adițional la convenția prevăzută la art. 1.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.