Hotărârea nr. 78/2012

Hotararea nr. 78 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obţinute de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin proiectul „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”către Administraţia Domeniului Public Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+<4021)209 60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obținute de Sectorul 2 al Municipiului București prin proiectul

,, Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități "către Administrația Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărăre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obținute de Sectorul 2 al Municipiului București prin proiectul „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități"către Administrația Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 37647/09.05.2012 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 5708/10.05.2012 al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Prevederile contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. 197/N/l3.05.2011;

-    art. 36 alin. (5) lit. a) precum și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2009 privind aplicarea la "Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” și acordul cu privire la contractarea unei finanțări prin acest program, pentru proiectul “Parcul ecologic Dobroiești”;

In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pentru o perioadă de 30 ani către Administrația Domeniului Public Sector 2 a bunurilor mobile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, obținute de Sectorul 2 al Municipiului București prin proiectul „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități".

Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București, reprezentat de Primarul Sectorului 2, în calitate de „predător" și Administrația Domeniului Public Sector 2 în calitate de „primitor”, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Administrația Domeniului Public Sector 2 are obligația de a cuprinde în buget fondurile necesare pentru mentenanța si întreținerea bunurilor mobile ce fac obiectul procesului verbal de predare - primire.

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.