Hotărârea nr. 77/2012

Hotararea nr. 77 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021 >209 60.00

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art.45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 se rectifică și se stabilește conform anexei nr.l, astfel:

-    venituri -    854.126 mii lei

-    cheltuieli- 1.098.851 mii lei;

-    deficit -    244.725 mii lei;

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 767.061 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 647.099 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare    - 1 19.962 mii lei (din care

75.595 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    cheltuieli la suma de 1.008.192 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare- 644.566 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare- 363.626 mii lei;

-    excedent secțiunea funcționare - 2.533 mii lei rezultat ca diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun M.A.I. și M.F.P. nr. 286/2987/2011;

-    deficit secțiunea dezvoltare 243.664 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Seetor2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București rectificate la suma de 1.008.192 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1,1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2; 2.1.3; 2.1.3.1;

2.1.3.1.1;    2.1.3.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1a;    2.1.3.1.1.1.2;    2.1.3.1.1.1.2a;

2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;    2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3;

2.1.3.3.1-2.1.3.3.2;    2.1.3.3.2.1;    2.1.3.3.3-2.1.3.3.5;    2.1.3.4;    2.1.3.4.1-2.1.3.4.6;

2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;    2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5;

2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanțate din împrumuturi externe și interne în anul 2012 la suma de 49.501 mii lei, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 la prezenta hotărâre, prin modificarea următorului program:

- A) programe finanțate din credite externe- 47.050 mii lei, din care:

❖    30.275 mii lei - pentru programul de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2;

❖    16.775 mii lei - pentru programul de reabilitare sistem rutier Sector 2. Celelalte programe rămân nemodificate.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform anexelor nr. . 4; 4.1; 4.1.1; 4,1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2; 4.1.1.1,3; 4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2.1

astfel:

-    Total venituri în sumă de 47.571 mii lei. din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 32.250 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare -    15.321 mii lei (din care 907 mii lei

reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    Total cheltuieli la suma de 51.165 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 32.250 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 18.915 mii lei;

■    deficit secțiunea dezvoltare - 3.594 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.6 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 5; 5.1 -5.112 Ordonatorii de credite vor derula programul de investiții pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament și

credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiții și în anexa nr.6 prezenta hotărâre.

la

Art.8 Se aprobă rectificarea Sintezei proiectelor finanțate din bugetul general al Sectorului 2 -Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 și fișele programelor multianuale finanțate din Fonduri externe

nerambursabile (F.E.N.) postaderare (titlul 56) rectificate - conform anexelor 8; 8.1;

8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.I.2.I.

Art.9 Anexele nr. 2.1.1.2.1; 5.68 - 5.71 la prezenta hotărâre vin în completarea

prevederilor H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Art.10 Anexele nr. 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1

2.1.2.1; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.I.1; 2.1.2.2.2; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1

£

i;

2.1.3.1.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1a;    2.I.3.1.1.1.2;    2.1.3.1.1.1.2a;    2.1.3.1.2;    2.1.3.1.2

.1-

2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;    2.I.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1 - 2.1.3.3

.2;

2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1

.4;

2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ;

3;

3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 ;    4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1

i;

4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1.2.2; 4.1.1.1.3; 4.1.1.1.4 ; 4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2

i;

5; 5.1 - 5.67; 5.72 - 5.112; 6-8; 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1; 8.1.2; 8.1.2.1 ; 9; 9.1; 9.1.

i;

9.1.1.1; 9.1.2 ; 9.1.2.1 modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul

2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art.ll Primarul Sectorului 2. în calitate de ordonator principal de credite,

repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii

credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

va

de

Art.12 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2

al

municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.13 Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2,1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1-2.1.1.1.3; 2.I.1.2: 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.I.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2;    2.1.3; 2.1.3.1;

2.1.3.1.1;    2.1.3.I.1.1;    2.I.3.I.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1a;    2.I.3.I.1.1.2;    2.1.3.1.1.1.2a;

2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;    2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3;

2.1.3.3.1 - 2.1.3.3.2; 2.I.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.I.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6;

2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;    2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5;

2.1.5.1; 2,1,5.1,1; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1 ; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.2; 3.1.2.1 ; 4; 4.1; 4.1.1;

4.1.1.1; 4.1,1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2,1; 4.1.1.1.2.2; 4.1.1.1.3; 4.1.1.1.4 ;

4.1.1.2; 4.1.1.2.1; 4.1.2; 4.1.2.1; 5; 5.1 -5.112 ; 6-8 ; 8.1; 8.1.1; 8.1,1.1; 8.1.2; 8.1.2.I ;

9; 9,1; 9,1.1; 9,1.1,1; 9.1.2 ; 9,1,2.1 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.14 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

5