Hotărârea nr. 76/2012

Hotararea nr. 76 - privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007;

Având în vedere reglementările cuprinse in O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte;

Analizând:

-    Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat de ordonatorul principal de credite, înregistrat sub nr.56872/08.08.2012;

-    Amendamentul formulat de către Viceprimarul Sectorului 2, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței;

- Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentații tehnico-eeonomice au fost aprobate prin:

♦♦♦Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

❖ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

In temeiul art. 45 alin (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. cl) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘTE

Art.l Se aprobă redistribuirea economiilor în sumă de 869.000 lei înregistrate la 31.07.2012 din cadrul programului ''Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2”, la programul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2" „finanțat/cofmanțat din împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Art.2 împrumutul extern autorizat de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale în valoare totală de 233.738.875 lei se utilizează pentru următoarele programe:

a)    Extindere rețele publice de apă și canalizare în Sectorul 2 -19.665.515 lei;

b)    Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2 - 120.822.638 lei;

c)    Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 -30.275.000 lei;

d)    Amenajări, reabilitări Parcuri, Scuaruri și Platbande în Sectorul 2 - 25.343.588 lei;

e)    Construcție Piața Morarilor - 5.723.400 lei (din care pentru construcție -3.658.098 lei, pentru utilități aferente pieții Morarilor - 1.544.329 , pentru amenajare parcare aferentă Pieței Morarilor - 520.973 lei);

0 Refinanțarea datoriei publice locale directe - 19.445.187 lei;

g) Reabilitare infrastructură educațională -construcție grădinițe - 12.463.547 lei.

Art.3 Prin prezenta hotărâre programele prevăzute la art.2 lit. b) - c). în cuantumul sumei stabilită la art.l se actualizează conform anexelor 1-2, ce conțin un număr de 12 Iile și fac parte integrantă din hotărâre.

Art.4 Programele prevăzute la art.2 lit. a), d) - g) rămân în cuantumul stabilit prin actele administrative aprobate anterior.

Art.5 Anexele 1 și 2 din hotărâre modifică anexele 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2012 .

Art.6 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 115/2008 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 57/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 135.642.000 lei de contract și a H. C. L. Sector 2 nr. 113/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de 98.096.875 lei de contract, cu completările ulterioare rămân nemodificate.

Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.

5