Hotărârea nr. 75/2012

Hotararea nr. 75 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita”

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2 ro - Strada Chinstigiilor nr. 11-13, Tel.+(4021 >209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofiinanțarea și susținerea proiectului "Parc de agrement Tei - Plumbuita "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofiinanțarea și susținerea proiectului "Parc de agrement Tei -Plumbuita

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 3651 1/05.05.2012 al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ghidul Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul major de intervenție 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice":

-    Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Uigență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr, 245/29.02.2008 și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1549/16.05.2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanțarea și susținerea proiectului “Parc de agrement Tei - Plumbuita”;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Articolul 1 alin. (1) și (2) din II.C.L. Sector 2 nr. 30/1 8.03.2010 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. I. (1) Se aprobă proiectul de interes local „Parc de agrement Tei - Plumbuita" în valoare totală de 65.389.873,40 lei, finanțat prin Programul Operațional regional 2007 - 2013, Axa prioritara 5 - „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, DM1: 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creșterea calității serviciilor turistice.

(2 )Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București cu suma de 32.944.536,85 lei, precum si finanțarea eventualelor cheltuieli suplimentare ce vor apărea pe perioada de implementare a proiectului.

Cofinanțarea proiectului constă în:

-    contribuția proprie aferentă costurilor eligibile în valoare de 29.708.799,29 lei:

-    costurile neeligibile, în valoare de 3.235. 737,56 lei;

la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor proiectului in valoare de

12.639.470,36 lei.

Art. II. Articolul 3 al H.C.L. Sector 2 nr. 30/18.03.2010 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică,

Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ”.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanțarea și susținerea proiectului “Parc de agrement Tei — Plumbuita ” rămân aplicabile.

Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Mun icipiului București în ședința ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicata, cu modificările și completările ulterioare.