Hotărârea nr. 74/2012

Hotararea nr. 74 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Parc de agrement Tei – Plumbuita”

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:-t-(4021 )209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Parc de agrement Tei -Plumbuita ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentației tehnico — economice pentru obiectivul de investiții „Parc de agrement Tei - Plumbuita

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 36509/05.05.2012 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 03.05.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniului major de intervenție 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”;

-    ari. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul comun nr. 245/1549 din 29.02.2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentației tehnico — economice pentru obiectivul de investiții „Parc de agrement Tei — Plumbuita ”;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) precum și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 29/18.03.2010 se modifică și va avea

următorul conținut:

„Art.l (l) Se aproba documentația tehnico-economicâ pentru obiectivul de investiții

„Parc de agrement Tei - Plumbuita " potrivit anexei ce cuprinde un număr de 7 fde și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor propuse este de 64.847,40 mii lei din care

C+M = 8.197,66 mii lei”.

Art. II. Articolul 3 al H.C.L. Sector 2 nr. 29/18.03.2010 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică,

Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ”.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Parc de agrement Tei — Plumbuita ” rămân aplicabile.

Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.