Hotărârea nr. 73/2012

Hotararea nr. 73 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: -*-(4021 >209.60 00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „ Reparații capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi. 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „Reparații capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 5976/16.05.2012 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele favorabile menționate în procesele - verbale încheiate în ședințele din 17.05.2012 respectiv 22.05.2012 ale Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare:

-    Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „Reparații capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București" , potrivit anexelor nr. 1 și 2.

Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivelor de investiții „Reparații capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”, pe terenurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 97 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Valoarea totală a lucrărilor ,, Reparații capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 28.239.705.29 lei Iară I VA, din care C+M 27.245.397.71 lei fără TVA.

Art.4 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 și 2 vor fi atribuite spre execuție unor agenți economiei specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

(2)    Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.5 Primarul Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi