Hotărârea nr. 72/2012

Hotararea nr. 72 - privind implementarea proiectului POSDRU/23/2.2/G/37632 – Copiii de azi, cetăţenii activi de mâine

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021)209.60 00

HO TÂRÂRE

privind implementarea proiectului POSDRU/23/2.2/G/37632 - Copiii de azi, cetățenii activi de mâine

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului POSDRU/23/2.27G/37632 — Copiii de azi, cetățenii activi de mâine;

Analizînd:

-    Raportul de Specialitate comun al Direcției Juridice. Direcției Economice și Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 49831/05.07.2012 al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Cererile înregistrate la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub nr. 142/03.01.2012 respectiv nr. 39915/18.05.2012 depuse de Unitatea de cult - Parohia Parc Plumbuita;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordonanța Guvernului României nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României 1273/2005 pentru aprobarea Programului național "Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității";

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) și s) precum și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă susținerea implementării Proiectului „Copiii de azi, cetățenii activi de mâine”, derulat în parteneriat cu Parohia Parc Plumbuita, Agenția de Dezvoltare a Resurselor Umane - ProDiversitate și Colegiul Național „Cantemir Vodă", finanțat prin FSE POSDRU, Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, DMI 2.2. „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea sprijinului financiar în sumă de 1.040.110 lei, până la soluționare cererii de rambursare depusă în cadrul proiectului.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Investiții și Servicii Publice și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a Josl adoptată de Consiliul l.ocat a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.