Hotărârea nr. 69/2012

Hotararea nr. 69 - pentru modificarea şi completarea articolului 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie

ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel. •'-(4021)209.60 00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea articolului 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de

reabilitare pe cheltuială proprie

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 52455/16.07.2012 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 1 alin. (1) din O.U.G nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 1 58/2011;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani. pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie;

în temeiul art. 45 al in. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Articolul 1 alineatul 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani. pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie se modifică și se completează după cum urmează:

,,Art.I Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor din raza administrativ-teritorială a Sectorului 2, construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie, pe baza următoarelor documente:

a)    autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

b)    certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

c)    procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. "

Art.ll. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie rămân aplicabile.

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de J 3.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001. republicata, cu modificările și completările ulterioare.