Hotărârea nr. 68/2012

Hotararea nr. 68 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor blocuri de locuinţe – Zona Protejată din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor blocuri de locuințe -Zona Protejată din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor blocuri de locuințe - Zona Protejată din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 52107/16.07.2012 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil emis în ședința din data de 30.05.2012 a Consiliului tehnico -economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 5 din Anexa nr. 4 - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice

aferente investițiilor publice, precum și structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările idterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți unui număr de 21 blocuri de locuințe - Zona Protejată din cadrul Programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexelor nr. 1 și 2.

(2) Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 12 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.