Hotărârea nr. 67/2012

Hotararea nr. 67 - privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită in baza Legii nr. 550/2002

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chinstigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209 60 00


HOTĂRÂRE

privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanți ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită in baza Legii nr. 550/2002

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanți ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectondui 2 constituită in baza Legii nr. 550/2002;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 56655/08.08.2012 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aliate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1341/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aliate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aliate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 60/2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 63/2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

In temeiul art. 45 alin. (I) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se deleagă Primarului Sectorului 2 al Municipiului București competența de a desemna 3 reprezentanți și supleanți ai Consiliului Local al Sectorului 2, dintre membrii acestuia, în Comisia Sector 2 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2.

Art.2. Componența nominală a Comisiei Sector 2 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii va fi stabilită prin dispoziție a Primarului Sectorului 2.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 67 București, 13.08.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul tocat al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.