Hotărârea nr. 66/2012

Hotararea nr. 66 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209 60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 52909/18.07.2012 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 54 alin. (1) - (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Capitolul 2 - Secțiunea a 3-a din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2012 privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2:

-    Procesele - verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 încheiate în data de 03.07.2012;

-    Solicitările domnilor consilieri locali Frumosu Dragoș Vasile și Beldeanu Augustin Lucian de a face parte din Comisia de Comerț, Investiții. Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului respectiv Comisia pentru relația cu Patronatul, Sindicatele și

urile, consemnate în procesele - verbale ale comisiilor de specialitate mai sus menționate, încheiate în data de 03.07.2012;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/200] privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Componența nominală a unor comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 prevăzută în anexa nr. 2 / pozițiile nr. 1,4, 5 și 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012, respectiv:

(1). Comisia de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar;

(4)    . Comisia de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului;

(5)    . Comisia pentru probleme de Ecologie. Protecția mediului. Protejarea zonelor verzi și Salubritate;

(8). Comisia pentru relația cu Patronatul, Sindicatele și I.M.M.- urile, se modifică și se completează conform anexei ce face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 rămân aplicabile.

Art.III. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Olîeial al Municipiului București.CONTRASEMNEAZĂ l’ENTRl LEGALITATE ÎN TLMLIl I. ART. 47 DIN LEGEA UfiLICATĂ SECRETAR,


Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 13.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.


Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE

1. COMISIA DE BUGET - FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN

USL

2.

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL

USL

3.

SANDU EMIL

USL

4.

BRANCU MIHAIL

USL

5.

LĂZĂROIU IOANA

PDL

6.

GHERGHICEANU FLORENTINA

PP-DD

7.

COSTACHEJEAN

UNPR

Notă: Numărul comisiei este cel menționat în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


VIZAT

' Spre neschlmbare

: secretar,

4. COMISIA DE COMERȚ, INVESTIȚII, SERVICII PUBLICE, PRIVATIZARE Șl PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

TUDORIE VIOLETA

USL

2.

ERUMOSU DRAGOȘ VASILE

USL

3.

BRANCU MIHAIL

USL

4.

PÂRVULESCU DRAGOȘ

EMILIAN

USL

5.

LĂZĂROIU IOANA

PDL

6.

GHERGHICEANU FLORENTINA

PP-DD

7.

COSTACHE JEAN

UNPR

Notă: Numărul comisiei este cel menționat în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5. COMISIA PENTRU PROBLEME DE ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, PROTEJAREA ZONELOR VERZI ȘI SALUBRITATE

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

CONDURĂȚEANU ANDREI RĂZVAN

USL

2.

TUDORIE VIOLETA

USL

3.

TUDOR DAVID OLIVIER EMMANUEL

USL

4.

CIORNOHACIONUȚ ALEXANDRU

USL

5.

DOBRIN NICU

PDL

6.

POPA RADU MIHAI

PP-DD

7.

SOARE CEZAR RADU

UNPR

Notă: Numărul comisiei este cel menționat în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

VIZAT

j Spre neschlmbare,

j SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

8. COMISIA PENTRU RELAȚIA CU PATRONATUL, SINDICATELE ȘI I.M.M.- URILE

VIZAT

Spre neschlmbare,

i SECRETAR,

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN

USL

2.

CIORNOHACIONUȚ ALEXANDRU

USL

3.

MICU FLORIAN

USL

4.

ABU - DAHER RAWAN

PDL

5.

CREȚOIU IOAN

PP-DD

6.

COSMESCU MARIUS

UNPR

7.

OPREA DUMITRU

UNPR

Notă: Numărul comisiei este cel menționat în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor dc specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.