Hotărârea nr. 64/2012

Hotararea nr. 64 - privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRÂRE

privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.07.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 48405/28.06.2012 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Propunerea candidatului pentru funcția de Viceprimar al Sectorului 2 formulată de către domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel în persoana domnului Toader Mugur Mihai, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței;

-    Procesul - verbal al Comisiei de validare a Sectorului 2 încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 03.07.2012;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 18 alin. (1) - (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 87 alin. (1) lit. a) și art. 88 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 45 alin. (6) și art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 11 alin. (1) - (5) din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

-    Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2012 și 63/2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

în urma stabilirii rezultatului votului secret valabil exprimat,

HO TÂRÂȘTE

Art.l. (1) începând cu data prezentei, domnul consilier local Toader Mugur Mihai se declară ales în funcția de Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Durata mandatului Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București este egală cu durata mandatului Consiliului Local Sector 2.

Art.2. (1) Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București va exercita pe perioada mandatului, atribuțiile ce îi vor fi delegate de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Pe perioada îndeplinirii mandatului de Viceprimar al Sectorului 2, domnul Toader Mugur Mihai va avea statutul de consilier local tară a exercita atribuțiile ce decurg din calitatea de ales local, conform art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003. cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura aducerea la îndeplinire prezentei hotărâri.