Hotărârea nr. 63/2012

Hotararea nr. 63 - privind validarea mandatelor de consilieri locali

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.07.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri locali;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 48712/29.06.2012 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Art. 96 alin. (9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 73/20.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

-    Cererea domnului lliescu Cătălin Lucian înregistrată la Cabinetul Secretarului Sectorului 2 sub numărul 419 din data de 29.06.2012;

-    Adresa Partidului Democrat Liberal Sector 2 înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 sub numărul 48882 din data de 02.07.2012 prin care se confirmă mandatul primului supleant în persoana doamnei Elena Crueeanu;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Sectorului 2 prezentat în plenul ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 cu privire la legalitatea alegerii celor doi consilieri locali;

Constatând respectarea dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 31 alin. (3) - (5) și art. 31^1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și al art. 7 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului — cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se validează 2 mandate ale consilierilor locali ai Sectorului 2 al Municipiului București declarați aleși la alegerile locale din data de 10.06.2012, nominalizați în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! ai Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de OS.07.2(112 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Tabel nominal ce cuprinde membrii Consiliului Local al Sectorului 2 ale căror mandate sunt supuse validării

Nr. Nume și prenume    Apartenența politică

1.

Cruceanu Elena

PDL

2.

Tudor David Olivier Emmanuel

USL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,