Hotărârea nr. 58/2012

Hotararea nr. 58 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

•    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

•    H.G. nr.255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unități administrativ teritoriale;

•    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.1389/17.04.2012 privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2012 a sumei alocată Sectorului 2 prin Hotărârea Guvernului României nr.255/2012:

•    O.U.G. nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice;

•    O.U.G. nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

•    Contractul de finanțare încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr.28794/2012 pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform OUG n.5 1/2006;

•    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1512/24.04.2012 privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2012 a sumei alocată Sectorului 2 pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform OUG nr.51/2006;

•    Contractul de finanțare încheiat între Sectorul 2 al Municipiului București și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr.37778/2012 pentru Programul național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, derulat conform OUG nr. 18/2009, cu completările ulterioare;

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 1, astfel:

-    venituri -    847.612 mii lei

-    cheltuieli- 1.092.337 mii lei;

-    deficit -    244.725 mii lei;

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 768.567 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 635.919 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 132.648 mii lei (din care 32.182 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare).

-    cheltuieli la suma de 1.009.479 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 633.386 mii lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare- 376.312 mii lei;

-    excedent secțiunea funcționare - 2.533 mii lei rezultat ca diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun MAI și M.F.P. nr.286/2987/2011;

-    deficit secțiunea dezvoltare - 243.664 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art. 2 din H.C.L. Sector.2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București rectificate la suma de 1.009.698 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli

(titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.2.1.2; 2.1.2.1.3; 2.1.2.2;

2,1.2.2.1; 2.1.2,2.1,1; 2.1.2.2.2; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1,3.1,1; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.4; 2.1.4.1;

2.1.4.1.1; 2.1.5-2.1.7 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2012 cu încadrarea în veniturile și cheltuielile stabilite pentru anul 2012. conform anexelor nr. . 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2.

Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 4; 4.1 -4,31 Ordonatorii de credite vor derula programul de investiții pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.5. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament și credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiții și în anexa nr.5 la prezenta hotărâre .

Art.7 Anexele nr. 2; 2.1; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.5 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 1.1; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.3 din Nota nr.34.559/2012 privind redistribuirea pe trimestre a unor credite bugetareîntre subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2012.

Art.8 Anexele nr. 1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 din Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1.512/2012 privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2012 a sumei alocată Sectorului 2 pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006 .

Art.9 Anexele nr. 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2,1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2,1.2.1.3; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.1.2.2.2; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1;

2.1.4.1.1; 2.1.6; 2.1.7; 3; 3.1; 3.1.1; 4; 4.1; 4.8; 4,10; 4.11; 4,13; 4.16; 4.31; 5 la prezenta

hotărâre modifică 2,1.3.2.1;2,1.3.2.1.1;

2.1.5.1.1; 2.1.8; 2.1.9


anexele nr. 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.2; 2.1.3; 2.1.3.2; 2.1.3.2.2; 2.1,3.3; 2.1.3.3.5; 2.1.3.3.5.1; 2.3.3.3.6; 2.1.4.2; 2.1.4.2.1;

; 4; 4.1; 4.1.1; 5; 5.1; 5.18; 5.23; 5.26; 5.42; 5.55; 5.56; 6 din II.C.L.

Sector 2 nr.50/2012 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului

București pe anul 2012 .

Art.10 Anexele nr. 2.1.2.1.2; 3.1.2; 4.2; 4.4-4.7; 4.9 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.1.1.2; 3.1.3; 4.2; 4.15-4.18; 4.34 din H.C.L. Sector 2 nr.36/2012 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 .

Art.l 1 Anexele nr. 2.1.1.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.; 3.1.1.2; 4.3; 4.15; 4.17-4.30 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.1.1.1; 4.1.2.3; 4.1.2.3.2 ; 4.1.2.4; 5.10; 5.644; 5.653; 5.655; 5.658; 5.663; 5.664; 5.672; 5.675; 5.677; 5.689; 5.690; 5.693; 5.696; 5,701;

5.704 din H.C.L. Sector2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Art.l2 Anexele nr. 4,14; 4.16 la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Art.l3 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2, conform prevederilor art.l0-12 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.l4 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.l5 Anexele nr.l; 2; 2.1; 2.1,1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2,1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2,1.1; 2.1.2,1.1,1; 2,1.2.1.2; 2.1.2.1.3; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1,1;

2.1.2.2.2; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2,1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.4; 2.1.4.1; 2,1.4.1.1; 2.1.5-2.1.7;

3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.2 ; 4; 4.1 - 4.31; 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficia, al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

4