Hotărârea nr. 57/2012

Hotararea nr. 57 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2012

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe trimestrul I al anului 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe trimestrul I al anului 2012;

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 pe trimestrul I al anului 2012;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul comun al M.A.I. și al M.F.P. nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicarea prevederilor art. 14 alin.(7), ale art.57 alin.(2*) și ale art.76alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 București pe trimestrul I al anului 2012, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la

sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a Josl adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 31.05.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

2