Hotărârea nr. 56/2012

Hotararea nr. 56 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2011

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 București și a situațiilor financiare anuale pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 București și a situațiilor financiare anuale pe anul 2011;

Analizând:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general al Sectorului 2 și a situațiilor financiare anuale pe anul 2011;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011, conform anexelor nr. 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.1.1; 1.1.1.1.1-1.1.1.1.3; 1.1.1.2; 1,1,1,2.1 - 1.1.1.2.3; 1.1.1.3; 1.1.2; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.2.1;

1.1.2.2,1,1; 1.1,2.2.1.2; 1.1.2.2.2; 1.1.2.2.3; 1.1.3; 1,1.3.1; 1.1,3.1.1 - 1.1.3.23; 1.1.3.2;

1.1.3.2.1; 1.1.3.2.2; 1.13.3; 1.1.3.3,1 - 1.1.3.3.7; 1.1.3.4; 1.1.3.4.1 - 1.1.3.4.9; 1.1.4;

1.1.4,1; 1.1,4.1.1; 1.1.4.1.2; 1,1.4.2; 1,1.4.2.1; 1.1.4.2.2; 1.1,5; 1.1,5.1 - 1.1.5.3;    1.1.6-

1.1.9; 2; 2.1; 2.1.1 - 2.1,4; 2.2; 2.2,1; 2,2.2; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1 - 3.1.1,10; 3,1.2 - 3.1.6

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare anuale ale Sectorului 2 pe anul 2011 conform anexelor nr. 4 - 17; 17.1 - 17.59; 18; 18.1-18.17; 19; 20; 20,1-20.25 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a Jost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 31.05.2012 cu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

2