Hotărârea nr. 55/2012

Hotararea nr. 55 - privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 5972/16.05.2012 precum și Nota de fundamentare nr. 5973/16.05.2012 prezentate de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 39510/17.05.2012 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub coordonarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 28 din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/12.08.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă planul anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social pe anul 2012, prevăzut în anexa ce conține un număr de 3 file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 să întocmească Regulamentul de păstrare a evidenței persoanelor beneficiare de ajutor social care prestează lunar acțiuni sau de lucrări de interes local.

Art.3. Primarul Sectorului 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului focal al Sectorului 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.