Hotărârea nr. 54/2012

Hotararea nr. 54 - privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii normei de hrana personalului Poliției Locale Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliției Locale Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 4846/04.04.2012 întocmit de Directorul General al Poliției Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 36338/08.05.2012 întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 23196/21.03.2012 a Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa Primarului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrată la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sub numărul 29991/23.04.2012;

-    Adresa Sindicatului Poliției Locale Sector 2 București, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București sub nr. 23196 din data de 15.03.2012;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea Poliției Locale nr. 155/2010;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-Ordinul S/440/05.05.2003 respectiv Ordinul S/310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Internelor în timp de pace. cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2008 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Comunitare Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 170/2009 privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru acordarea normei de hrană Poliției Comunitare Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă actualizarea normei de hrană în cuantum de 800 lei/lună pentru personalul din cadrul Poliției Locale Sector 2.

Art.2. Sumele de bani prevăzute la art. 1 se vor acorda numai după aprobarea acestora prin bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București și cu încadrarea în limitele de cheltuieli de personal aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Poliției Locale Sector 2 vor întreprinde toate demersurile privind alocarea și aprobarea sumelor de bani și a majorării plafonului de cheltuieli de personal aprobat de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.4. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 1 10/2008 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Comunitare Sector 2 se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre a fast adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din data de 31.05.2012 cu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările șt completările ulterioare.