Hotărârea nr. 53/2012

Hotararea nr. 53 - privind acceptarea ofertei de donaţie pentru terenul situat în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonală” şi includerea acestuia în domeniul public de interes local

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație pentru terenul situat în București, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, cu destinația de „alee de acces auto șipietonală ” și includerea acestuia în domeniul public de interes local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru terenul situat în București, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, cu destinația de „alee de acces auto și pietonală" și includerea acestuia în domeniul public de interes local;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 39302/16.05.2012 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 38820/15.05.2012 al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Oferta de donație autentificată sub nr. 812/27.04.2012 la Biroul Notarilor Publici Asociați „Etica”;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se acceptă oferta de donație a terenului în suprafață totală de 49.17 m.p., situat în București, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, formulată de către proprietarii terenului Kovacs Gyula, respectiv Kovacs Carmelia, potrivit anexei nr. 1.

(2) Terenul se identifică conform planului de amplasament și delimitare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și va avea destinația de „alee de acces auto și pietonală”.

Art.2 (1) Se aprobă includerea în domeniul public de interes local și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, a terenului menționat în anexele nr. 1 - 2.

(2) Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul General al Municipiului București spre a fi însușită.

Art.3 (1) Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Anexele nr. 1 - 2 conțin un nr. de 5 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.