Hotărârea nr. 52/2012

Hotararea nr. 52 - privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021 )209.60.00


HOTĂRÂRE

privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat in șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 in administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat in șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 in administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 37870/10.05.2012 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de Specialitate nr. 4891/25.04.2012 al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Buget — Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 39/201 1 privind transmiterea imobilului situat în șos. Pantelimon nr. 301. Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/201 1 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea imobilului situat în șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafață de 1 1.914.04 m.p. situat în șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2. aflat în proprietatea publică a statului român și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, în vederea amenajării și întreținerii spațiilor verzi.

(2) Terenul, proprietate publică a statului român, se identifică conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 2 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în calitate de predător și Administrația Domeniului Public Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Art.3 Schimbarea destinației terenului atribuit, fără acordul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, atrage de drept revocarea prezentei hotărâri.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.