Hotărârea nr. 50/2012

Hotararea nr. 50 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012;

Analizând:

•    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

•    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

•    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 40/2012 privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate, de panificație, miere de albine și implementării consumului de fructe proaspete în școli conform Legii bugetului de stat pe anul 2012;

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.41/2012 privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanțarea programelor de dezvoltare locală și a proeictelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2012;

•    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HO TÂRĂȘTE

Art.l Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012 se rectifică și se stabilește conform anexei nr.l. astfel:

-    venituri -    848.361 mii lei

-    cheltuieli- 1.093.086 mii lei;

-    deficit - 244.725 mii lei;

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2011 (anexa nr. 2), se rectifică și se stabilește la:

-    venituri la suma de 769.316 mii lei. din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 637.033 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 132.283 mii lei (din care 32.182 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    cheltuieli la suma de 1.010.447 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 634.500 mii lei.

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 375.947 mii lei;

-    excedent secțiunea funcționare - 2.533 mii lei rezultat ca diferență între suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun M.A.I. și M.F.P. nr.286/2987/201 1;

-    deficit secțiunea dezvoltare - 243.664 mii lei finanțat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din II.C.L. Sector.2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

București rectificate la suma de 1.010.447 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli


Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.1.3; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1;

2.1.3.1.1;    2.1.3.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1a;    2.1.3.1.1.1.2;    2.1.3.1.1.1.2a;

2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2;

2.1.3.3; 2.1.3.3.1-2.1.3.3.5; 2.1.3.3.5.1; 2.1.3.3.6; 2,1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;

2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1,6-2.1.9 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea cheltuielilor finanțate din împrumuturi externe și interne în anul 2012 la suma de 42.101 mii lei. conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1 la prezenta hotărâre, prin modificarea următorului program:

- A) programe finanțate din credite externe- 39.650 mii lei, din care:

22.006 mii lei - pentru programul de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2.

Celelalte programe rămân nemodificate.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform anexelor nr. 4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.LI.2; 4.1.1.1.2,1; 4.1.1.1.3; 4.1.1.1.4 astfel:

-    Total venituri în sumă de 5 1.45 1 mii lei. din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 36.130 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 15.321 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare)

-    Total cheltuieli la suma de 55.045 mii lei. din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare    -    36.130 mii    lei,

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare    -    18.915 mii    lei;

■    deficit secțiunea dezvoltare    -    3.594 mii    lei    finanțat din

excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.6 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2012. conform anexelor nr. 5; 5.1 - 5.56 Ordonatorii de credite vor derula programul de investiții pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanțate din bugetul general al Sectorului 2. conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament și credite bugetare în limitele prevăzute în programul de investiții și în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.8 Anexele nr. 2; 2.1;    2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1; 2.13.1.2.4;

2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.5; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.6; 2.1.7; 2.1.8 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.1.1; 1,1.1.1.1; 1.1,1.1.1.1; 1.1.1.1.1.2; 1.1.1.1.1.3; 1.1.1.1.2; 1.1.1.2; 1.1.1.2.1; 1.1.1,2,2; 1.1.2; 1.1,3 din Nota nr.25124/2012 privind redistribuirea pe trimestre a unor credite bugetare între subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2012.

Art.9 Anexele nr. 1; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.1.1; 2.1.3.2.2; 2.1.6; 2.1.9; 4; 4.1 ; 5; 5.1 ; 5.6-5.7; 5.9 ; 5.11-5.33 ; 5.55 ; 6 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.1.1 ; 2.1.1.1.1.1 ; 2.1.1.1.2 ; 2.1.2 ; 2.1.3 ; 3 ; 3.1 ; 4 ; 4.1 ; 4.6 ; 4,7 ;

4.21-4.28; 4.33; 4.35-4.43; 4.47-4.50; 4.53; 5 din H.C.L. Sector 2 nr. 36/2012 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Art.10 Anexele nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1,1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1 2.1.1.2.2;    2.1.1.3;    2.1.2;    2.1.2.1;    2.1.2.1.1;    2.1.2.1.1.1;    2.1.3.1.1;    2.1.3.1.1.1;

2.I.3.1.1.1.1;    2.1.3.1.1.1.1a;    2.1.3.1.1.1.2;    2,1.3.1.1.1.2a;    2.1.3.1.2.2-2.1.3.1.2.3;

2.1.3.1.2.6; 2.1.3,1.3 -2.1.3.1.4; 2.1.3.3.2-2.1.3.3.5; 2.1.3.3.5.1; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1;

2.1.4.1.2;    2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2.1.5; 2.1,5.1; 2.1.5.1.1; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 4.1.1;

4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4.1.1.1,3; 4.1.1.1.4; la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.1 ; 2.1.1.1 ; 2.1.1.1.3 ; 2.1.1.2 ; 2.1.1.2.1 ; 2.1.1.2.2 ;


.1.3; 2.1.2; 2.1.2.2; 2.1.2.2.1; 2.1.2.2.1.1; 2.13.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1;

.1.3.1.1.1a; 2.1.3.1.2.3; 2.1.3.1.2.4; 2.1.3.1.2.9; 2.1.3.1.3; 2.1.3.1.4; 2.1.3.4.2    -

2.1.3.4.4; 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.2; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2 ; 2.1.4.2; 2.1.4.2.2 ;

2.1.5; 2.1.5.1 ; 2.1.5.1.1; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 4.1.2’4.1.2.1 ; 4.1.2.1.1 ; 4.1.2.1.1.1;

4.1.2.1.2 ; 4.1.2.1.2.2; 4.1.2.1.3; 4.1.2.1.4 din H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Art.ll Anexele nr. 5.43 - 5.54 la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Art.12 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2, conform prevederilor art.10 -12 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Art.13 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2012. ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art.14 Anexele nr.l; 2; 2.1; 2.1.1.2.1; 2.1.1.2.2; 2.1.1.3; 2.1.2;

2.1.3.1.1;    2.1.3.1.1.1;    2.1.3.1,1.1.1;


2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.1.1.1; 2.1.1.2;

2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1;

2.1.3.1.1.1.1a;    2.I.3.1.1.1.2;    2.1.3.1.1.1.2a;

2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;    2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2;

2.1.3.3; 2.1.3.3.1-2.1.3.3.5; 2.1.3.3.5.1; 2.1.3.3.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.4.1.2;

2.1.4.2; 2.1.4.2.1; 2,1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1 ; 4; 4.1;

4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1,1.1.1; 4.1.1.1.2; 4.1.1.1.2.1; 4,1.1.1.3; 4.1.1.1.4; 5; 5.1 -

5.56; 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


4