Hotărârea nr. 5/2012

Hotararea nr. 5 - privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+<4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2,

dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile’,

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 88146/30.12.2011 întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 795/06.01.2012 întocmit de Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 50/03.01.2012 a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Sentința civilă nr. 150/23.02.2005, pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr. 442/2004. definitivă și irevocabilă;

- Sentința civilă nr. 4780/11.07.2007 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. 251 1/300/2007, definitivă și irevocabilă;

-    Procesul - verbal de predare silită a bunurilor imobile, încheiat de executor judecătoresc Casagranda - Stan Anton în data de 19.11.2007;

-    Adresele înaintate de S.C. Nusco Imobiliara S.R.L. înregistrate sub nr. 91912/11.12.2008, nr. 20846/18.03.2009, 27176/07.04.2009. nr. 46716/20.07.2011, nr. 42332/01.07.2011;

-    Somațiile transmise de BEJ Casagranda - Stana Anton și înregistrate sub nr. 25044/18.04.2011;

-    Avizul conform al Ministrului Educației, Tineretului și Sportului nr. 13653/08.09.2011, înregistrat la Primăria Sectorului 2 sub nr. 60025/09.09.2011;

-    Adresa Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, înregistrată sub numărul 95494 din data de 25.07.2011;

-    Declarația de impunere 7883/2005 și sumarul de plată la data de 22.09.20011 privind pe S.C. Nusco Imobiliara S.R.L.;

-    Adresa S.C. Nusco Imobiliara S.R.L. înregistrată sub numărul 8608 din data de 17.01.2012;

-    încheierile Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 nr. 5368/2006 respectiv nr. 122874/2009 pentru imobilul situat în str. Dimitrie Pompei nr. 1, înscris în Cartea Funciară sector 2 nr. 51316, cu nr. cadastral nr. 13399;

A

-    încheierea Biroului de Carte Funciară - Judecătoria Sectorului 2 nr. 12117/2001 pentru imobilul situat în șos. Pipera nr. 48. parcela 9, înscris în Cartea Funciară Sector 2 nr. 23207, cu nr. cadastral nr. 2712/1/3;

-    Raportul de evaluare întocmit de S.C. TOPRO S.R.L., privind stabilirea valorii de circulație a proprietăților (construcții și teren) ce urmează a face obiectul schimbului;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 4, art. 8 și art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 112 alin. (2) din Legea învățământului nr. 1/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 166/2011;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar. unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L. Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003;

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă scoaterea din patrimoniul Sectorului 2 al Municipiului București și din administrarea Direcției Generale Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a clădirilor C2, C3, C4 și C5, identificate conform anexei nr. 1, situate în incinta Grupului Școlar Industrial Constantin Brâneuși din str. Dimitrie Pompei nr. 1. Sector 2, București, proprietatea S.C. Nusco Imobiliara S.R.L.

Art.2. Se aprobă reactualizarea evidențelor cadastrale și de publicitate imobiliară cu privire la imobilul (teren și construcții) situat în str. Dimitrie Pompei nr. 1. Sector 2, București, identificat conform anexei nr. 2.

Art.3. (1) Se aprobă diminuarea suprafeței de teren aferent imobilului din str. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, București, de la 16353,13 m.p. la 13.166,13 m.p., diferența de 3.187 m.p. reprezentând proprietatea S.C. Supreme Concept Construct S.R.L., fiind înscrisă în Cartea Funciară nr. 6517, număr cadastral atribuit 2861/1.

(2) Se aprobă dezmembrarea din terenul de 13.166,13 m.p. a terenului în suprafață de 4.000,46 m.p. situat în str. Dimitrie Pompei nr. 1. Sector 2, București, identificat conform anexei nr. 3 și trecerea acestuia din domeniul public al Sectorului 2 al

Municipiului București în domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea realizării unui schimb de imobile conform art. 5 din prezenta hotărâre.

Art.4. Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București își însușește “Raportul de evaluare“ întocmit de evaluator S.C. TOPRO S.R.L., privind stabilirea valorii de circulație a imobilului teren și construcții, situat pe raza administrativ teritorială

a Sectorului 2, prevăzut în anexa nr. 4, cuprinzând un număr de 17 file.

Art.5. (1) Se aprobă schimbul de imobile între Sectorul 2 al Municipiului

București, în calitate de proprietar al terenului în suprafață de 4.000,46 mp. situat în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, și S.C. Nusco Imobiliara S.R.L., proprietar al construcțiilor C2 și C5 identificate conform anexei nr. 5. cu obligația de plată a sultei în cuantum de 25.000 lei, de către S.C. Nusco Imobiliara S.R.L. pentru diferența de valoare a imobilelor prevăzută în „Raportul de evaluare” întocmit de evaluator S.C. TOPRO

S.R.L.

(2) Imobilele construcții C2 și C5 proprietatea S.C. Nusco Imobiliara S.R.L., ce fac obiectul schimbului intră în domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București și în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, destinate desfășurării „procesului de învățământ” al Grupului Școlar „Constantin Brâneuși”.

Art.6. Anexele nr. 1 - 5 conțin un număr de 21 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. (1) Schimbul de proprietăți prevăzut la art. 2 se va face prin înscris autentic, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(2)    în vederea efeetuării schimbului se împuternicește Primarul Sectorului 2 să semneze, în numele Sectorului 2 al Municipiului București, contractul de schimb, precum și înscrisurile necesare în vederea realizării dezmembrării prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.

(3)    Se împuternicește Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să efectueze demersurile necesare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 pentru reactualizarea evidențelor cadastrale privind imobilul (teren și construcții) din Bd. Dimitrie Pompei nr. 1. Sector 2.

Art.8. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de schimb, respectiv taxele pentru obținerea extraselor de carte funciară, taxele și onorariile notariale precum și taxele pentru intabularea bunurilor imobile din incinta Grupului Școlar „Constantin Brâncuși", se suportă în părți egale de către eoschimbași.

Art. 9 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.