Hotărârea nr. 48/2012

Hotararea nr. 48 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri cu destinaţia „Bază sportivă”

O


ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRARE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosință gratuită a unor terenuri cu destinația ,, Rază sportivă "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi. 1 1.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosință gratuită a unor terenuri cu destinația „ Bază sportivă

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 27342/29.03.2012 întocmit de Direcția Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 147/18.12.2007 privind transmiterea în folosință gratuită a unor terenuri cu destinația ..Bază sportivă”;

-    Titlul de proprietate nr. 100421/2007 eliberat de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a Municipiului București;

- Procesul - verbal de punere în posesie nr. 46183/19.07.2007, încheiat între Primăria Sectorului 2 și domnul Ionescu Ioan Tudor;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/20001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

in urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosință gratuită a unor terenuri cu destinația „Bază sportivă".

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.