Hotărârea nr. 47/2012

Hotararea nr. 47 - privind majorarea alocaţiei de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60 00

HOT ĂRARE

privind majorarea alocației de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea alocației de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 2751 1/29.03.2012 precum și Nota de Fundamentare nr. 27510/29.03.2012 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Protecție Socială. Sănătate. Familie. Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București:

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea privind asistența socială nr. 292/2011;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare:

-    Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor si școlarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii si adolescenți:

-    Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 246/2006 pentru aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

-    Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 pentru aprobarea Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu ari. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.l Se aprobă majorarea alocației de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce conține o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi

consultată la
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul l.ocol al Sectorului 2 <// Municipiului București în ședința extraordinară din data de 11.04.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.