Hotărârea nr. 46/2012

Hotararea nr. 46 - privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2”

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00

HO TÂRÂRE

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-econo devizelor generale pentru obiectivele de investiții „ amenajarea, / modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2 "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2”-

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 3607/02.04.2012 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 03.04.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;


cumentaț

• • • metodologiei intervenții;


irea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru iei tehnico-eeonomiee aferente investițiilor publiee, precum și a structurii și de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Studiile de fezabilitate ale obiectivelor de investiții reprezentând „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2”, potrivit anexei nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economiei și devizele generale pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2" , potrivit anexelor nr. 2 și 3.

Art.2 (1) Se aprobă realizarea obiectivelor de investiții reprezentând „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2", pe terenurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Anexele nr. 1-3 conțin un număr de 357 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Valoarea totală a lucrărilor de “amenajare, reabilitare sau modernizare a 8 locuri de joacă din Sectorul 2” este de 2.615.423 mii lei eu I VA din care C+M 1.015,718 mii lei cu TVA.

Art.4 (1) Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 - 3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați în urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

(2)    Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența organizării procedurii și a încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.5 Primarul Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.