Hotărârea nr. 45/2012

Hotararea nr. 45 - privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si al R.O.F. - lui D.G.A.S.P.C. Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si al R.O.F. - lui D.G.A.S.P.C. Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si al R.O.F. - lui D.G.A.S.P.C. Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 29363/04.04.2012 precum și Nota de fundamentare nr. 29364/04.04.2012 prezentate de către Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice. Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului. Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Hotărârea Guvernului României nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;


-    Hotărârea Guvernului României nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost serviciile sociale;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si al ROF-lui D.G.A.S.P.C. Sector 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.I. Art. 1. art. 2 și art. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. se modifică și se completează după cum urmează:

Art.I. Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr 78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, reprezentând organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 reprezentănd statul de funcții se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 se modifică și completează conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Art.3. Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 este de 2372 de posturi, din care 90 de posturi de conducere și 2282 de posturi de execuție. ”

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

Art.IIl. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la indeplinire a prevderilor prezentei hotărâri.

Art.IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Muncipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 11.04.2012 cu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.