Hotărârea nr. 44/2012

Hotararea nr. 44 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2012

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tei: +(4021)209.60.00


UOT ĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu handicap din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu handicap din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru anul 2012;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 27238/28.03.2012 precum și Nota de Fundamentare nr. 27236/28.03.2012 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Protecție Socială. Sănătate, Familie. Apărarea Drepturilor Copilului. Aplicarea Legii nr. 1 14/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 292/201 1 privind asistența socială;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

^Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și luncționare ale direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si luncționare a serviciului public de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 515/2003 și modificată prin Legea nr. 488/2004 și prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2004;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență nr. 2 în cuantum de 1916 lei și costul mediu lunar/persoană adultă protejată în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică în cuantum de 2067 lei, pentru anul 2012 conform anexei ce conține o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Costul mediu lunar aprobat în condițiile art. 1, se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au persoane adulte protejate în sistemul de protecție adulți al Sectorului 2.

Art.3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a persoanelor adulte cu handicap în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București. (2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul

Primăriei Sectorului 2.