Hotărârea nr. 42/2012

Hotararea nr. 42 - privind aprobarea înfiinţării Complexului pentru activităţi recreative şi educative ,,Sfântul Pantelimon” precum şi delegarea unor atribuţii către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2privind aprobarea înființării Complexului pentru activități recreative și educative ,, Sfântul Pantelimon "precum și delegarea unor atribuții către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Complexului pentru activități recreative și educative ,,Sfântul Pantelimon " precum și delegarea unor atribuții către Directorul genera! al D.G.A.S.P.C. Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 27501/29.03.2012 precum și Nota de Fundamentare nr. 27502/29.03.2012 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 1 14/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea asistenței sociale nr. 292/201 1;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-    Legea educației naționale nr. 1/201 1. cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

 Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de sS'uul _£bgamzare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin

Legea nr. 515/2003, eu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 37/27.03.2009 pentru reactualizarea Strategiei locale în domeniul protecției și asistenței sociale pentru perioada 2007-2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 24/21.03.2007;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/06.201 1 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/201 1 privind transmiterea unei parti din imobilul situat in Sos.pantelimon nr. 301, sector 2. din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-    Autorizația de construire nr. 487/38P din data de 04.08.2011 eliberată de Primăria Sectorului 2;

In temeiul art. 45 cilin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art.l. Se aprobă înființarea “Complexului de Activități Recreative și Educative Sf. Pantelimon”, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, în imobilul din Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, București, identificat conform planului anexat scara 1:500 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să semneze acte juridice (contracte / parteneriate) precum și să accepte în numele Sectorului 2 al Municipiului București, donații fără sarcini privind bunuri mobile/imobile de Ia persoane fizice/juridice pentru buna funcționare a "Complexului de Activități Recreative și Educative Sf. Pantelimon” prevăzut la art.l.

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 ut Municipiului București în ședința extraordinară din data de 11.04.2012 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.