Hotărârea nr. 41/2012

Hotararea nr. 41 - pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2ACwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+<4021)209.60.00


HO TÂRÂRE

pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 29917/06.04.2012 al Direcției Urbanism și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresele Administrației Domeniului Public Sector 2 nr. 10261/01.09.2011 și nr. 14250/11.11.2011;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art. I. (1) Anexele nr. 1-3 ale H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 se completează cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr. 1 - 5 cuprind un număr de 5 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2007 rămân aplicabile.

Art. III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Administrația Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre a fast adoptată de Consiliul l.ocal al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința extraordinară din data de / /.04.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.